Regulamentele Primăriei Ceanu Mare, REGULAMENTELE PRIMARIEI CEANU MARE 2|

Aprobat:  Sef de unitate – Primar-Pacurar Virgil

Dispoz.Primarului nr.271/ 06/06/2013

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA COMUNEI ,,CEANU MARE’’

REGULAMENTUL INTERN

AL

PRIMĂRIEI COMUNEI ,,CEANU MARE’’

Versiunea- Iunie- 2013

Cuprins:

Titlul I: Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă. 6

Capitolul 1: Generalităţi 6

Capitolul 2: Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. 11

Capitolul 3: Protecţia maternităţii la locul de muncă. 12

Titlul II. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii 15

Capitolul 4: Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii 15

Titlul III: Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei şi ale persoanelor încadrate în unitate. 17

Capitolul 5: Drepturile conducerii instituţiei 17

Capitolul 6: Obligaţiile conducerii instituţiei 18

Capitolul 7: Drepturile persoanelor încadrate în unitate. 19

Capitolul 8: Obligaţiile persoanelor încadrate în unitate. 20

Titlul IV: Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului instituţiei 26

Capitolul 9: Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului instituţiei 26

Titlul V: Reguli concrete privind disciplina în instituţie. 27

Capitolul 10: Timpul de lucru, concedii şi zile libere. 27

Capitolul 11: Comisia de disciplină, sancţiunile disciplinare şi răspunderea salariaţilor 29

Titlul VI: Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. 34

Capitolul 12: Comisia Paritară. 34

Capitolul 13: Modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi contractuale. 35

Capitolul 14: Dispoziţii finale. 43

Dispoziţii generale

Art.  1.Prezentul Regulament reglementează ,totalitatea raporturilor  individuale,şi colective de muncă, aplicabile în cadrul Primăriei comunei  Ceanu Mare.

(1)  Prezentul regulament intern a fost  întocmit pe baza  prevederilor Codului Muncii – actualizat 2013, a Legii nr. 215/2001(R), privind administraţia  publică locală, republicată, a Legii nr. 188/1999(R), privind statutul  funcţionarilor publici, precum şi a altor legi, hotărâri şi  instrucţiuni care reglementează disciplina, activitatea şi salarizarea  angajaţilor instituţiilor publice, Legea nr.319/2006(actualizata  in 2013), Hotarare nr. 500/2011®,legea 7/2004- Codul de conduită al  funcţionarului public, legea 477/2004-Codul de conduită al personalului  contractual, Legii nr.78/2000-republicata si actualizata-2013, LEGE Nr. 161 din 2003. cu privire la conflictul de interese,etc.

(2)  Regulamentul intern, poate fi modificat potrivit  procedurii prevăzute,pentru întocmirea lui, ori de câte ori legislaţia,  dispoziţiile legale de organizare, şi disciplina muncii, din instituţie, o cer.

(3)  Prezentul regulament intern ,se aplică tuturor  salariaţilor, atât personalului contractual, cât şi funcţiona ri -lor publici,din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ceanu Mare,şi din unităţile  subor- donate, indiferent de durata contractului de muncă, raportului de  serviciu, cât şi personalului detaşat sau delegat.

(4)  Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca delegaţi sau detaşaţi  din partea altor unităţi sunt obligate să respecte, pe lângă regulile de  disciplină a muncii din unitatea care le-a delegat, şi regulile prevăzute în  prezentul regulament.

(5)  Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplină şi  protecţie a muncii din prezentul regulament se aplică, în mod  corespunzător, colaboratorilor externi, precum şi oricăror alte persoane,  pe timpul cât conlucrează cu această instituţie.

Comments are closed.

Close Search Window