Liberul acces la informațiile de interes public|

procedura de soluţionare a petiţiilor, ansamblu de reguli stabilite de lege cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor formulate în nume propriu de cetăţeni şi adresate autorităţilor şi instituţiilor publice. Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin lege (O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor). Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal. Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari; acest compartiment înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, fiind obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor. Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către acest compartiment autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează. Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Pentru soluţionarea petiţiilor transmise de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă. în cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns. Semnarea răspunsului la petiţie se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia. în răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate [v. şi petiţie].

Forma actualizata prin ordonanta nr.27 din 2002 Solu_ionarea Peti_iilor

Lege nr.544 din 2001 cu Normele de aplicare_Liberul acces la Informatiile Publice

Comments are closed.

Close Search Window