Registru Istoric|

Lege nr. 307/2006

din 12/07/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziþii generale

Art. 1. (1) Apãrarea împotriva incendiilor reprezintã ansamblul integrat de activitãþi specifice,

mãsuri ºi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar ºi de informare publicã,

planificate, organizate ºi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii ºi reducerii riscurilor de

producere a incendiilor ºi asigurãrii intervenþiei operative pentru limitarea ºi stingerea incendiilor, în

vederea evacuãrii, salvãrii ºi protecþiei persoanelor periclitate, protejãrii bunurilor ºi mediului împotriva

efectelor situaþiilor de urgenþã determinate de incendii.

(2) În sensul prezentei legi, termenii ºi expresiile referitoare la situaþii de urgenþã, factori ºi tipuri de

risc, intervenþie operativã ºi evacuare au înþelesul prevãzut în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã, aprobatã cu modificãri ºi

completãri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii ºi expresiile specifice apãrãrii împotriva incendiilor au

urmãtorul înþeles:

a) autorizaþie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul

pentru situaþii de urgenþã judeþean sau al municipiului Bucureºti, prin care se certificã, în urma

verificãrilor în teren ºi a documentelor privind realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor,

îndeplinirea cerinþei esenþiale securitate la incendiu – la construcþii, instalaþii tehnologice ºi alte

amenajãri; autorizaþia de securitate la incendiu conferã persoanelor fizice sau juridice, deþinãtoare ale

construcþiilor, instalaþiilor ºi ale altor amenajãri, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcþiune ºi de a

le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinþei esenþiale – securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaþii de urgenþã

judeþean sau al municipiului Bucureºti, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor

tehnice în vigoare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, adoptate în documentaþiile tehnice de

proiectare, pentru îndeplinirea cerinþei esenþiale – securitate la incendiu – a construcþiilor, instalaþiilor ºi

altor amenajãri;

c) incendiu – ardere autoîntreþinutã, care se desfãºoarã fãrã control în timp ºi spaþiu, care produce

pierderi de vieþi omeneºti ºi/sau pagube materiale ºi care necesitã o intervenþie organizatã în scopul

întreruperii procesului de ardere;

d) cauzã a incendiului – suma factorilor care concurã la iniþierea incendiului, care constã, de regulã,

în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum ºi

împrejurãrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

e) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor – sisteme, instalaþii, echipamente, utilaje,

aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanþe ºi autospeciale destinate prevenirii,

limitãrii ºi stingerii incendiilor;

f) operaþiuni de lungã duratã – intervenþiile pentru stingerea incendiilor ºi eliminarea efectelor

negative ale acestora cu o duratã mai mare de 4 ore;

g) organizare a intervenþiei în caz de incendiu – ansamblul mãsurilor tehnico-organizatorice

necesare stabilirii forþelor, responsabilitãþilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor ºi procedeelor ce pot fi

utilizate pentru evacuarea ºi salvarea persoanelor ºi animalelor, protecþia bunurilor ºi vecinãtãþilor,

precum ºi pentru stingerea incendiilor;

h) pericol iminent de incendiu – situaþia creatã de cumularea factorilor care concurã la iniþierea

incendiului, declanºarea acestuia fiind posibilã în orice moment;

i) schemã cu riscurile teritoriale – documentul întocmit de inspectoratul pentru situaþii de urgenþã

judeþean sau al municipiului Bucureºti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum ºi resursele

estimate pentru gestionare;

j) plan de analizã ºi acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potenþiale dintr-o

unitate administrativ-teritorialã, mãsurile, acþiunile ºi resursele necesare pentru managementul

riscurilor respective;

k) prevenirea incendiilor – totalitatea acþiunilor de împiedicare a iniþierii ºi propagãrii incendiilor, de

asigurare a condiþiilor pentru salvarea persoanelor ºi bunurilor ºi de asigurare a securitãþii echipelor de

intervenþie;

l) raport de intervenþie – documentul operativ de informare ºi analizã statisticã în care se înscriu

datele esenþiale constatate la locul intervenþiei privind amploarea ºi intensitatea incendiului, cauza

probabilã a acestuia, efectele produse, desfãºurarea intervenþiei, forþele participante ºi timpii operativi

realizaþi;

m) stingere a incendiilor – totalitatea acþiunilor de limitare ºi întrerupere a procesului de ardere prin

utilizarea de metode, procedee ºi mijloace specifice;

n) utilizator – persoana fizicã sau juridicã ce foloseºte un bun, cu orice titlu, în interesul sãu, al altuia

sau în interes public;

o) scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluþia unui incendiu în

timp, identificând evenimentele-cheie care îl caracterizeazã ºi îl diferenþiazã de alte incendii posibile

într-o incintã.

Art. 2. – Apãrarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naþional, cu caracter

permanent, la care sunt obligate sã participe, în condiþiile prezentei legi, autoritãþile administraþiei

publice centrale ºi locale, precum ºi toate persoanele fizice ºi juridice aflate pe teritoriul României.

Art. 3. (1) Coordonarea, controlul ºi acordarea asistenþei tehnice de specialitate în domeniul

apãrãrii împotriva incendiilor se asigurã de Ministerul Administraþiei ºi Internelor, la nivel central prin

Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaþii de

urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti.

(2) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, denumit în continuare Inspectoratul General,

elaboreazã strategia naþionalã de apãrare împotriva incendiilor, care se prezintã Guvernului spre

aprobare de cãtre ministrul administraþiei ºi internelor.

(3) Inspectoratele pentru situaþii de urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti, denumite în

continuare inspectorate, îºi exercitã atribuþiile specifice în zone de competenþã stabilite prin hotãrâre a

Guvernului.

(4) Managementul situaþiilor de urgenþã determinate de incendii se asigurã prin componentele

Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã.

Art. 4. (1) Autoritãþile administraþiei publice locale asigurã aplicarea mãsurilor privind activitãþile de

apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analizã ºi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc

la nivelul localitãþii ºi judeþului.

(2) Planurile de analizã ºi acoperire a riscurilor se actualizeazã anual.

(3) Metodologia de elaborare ºi structura-cadru a planului de analizã ºi acoperire a riscurilor se

aprobã prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(4) Prefecþii, primarul general al municipiului Bucureºti ºi primarii asigurã, dupã caz, elaborarea

planurilor de analizã ºi acoperire a riscurilor la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale pe care le

reprezintã.

Art. 5. – Persoanele fizice ºi juridice rãspund, potrivit legii, de stabilirea ºi aplicarea mãsurilor de

apãrare împotriva incendiilor, precum ºi de consecinþele producerii incendiilor.

CAPITOLUL II

Obligaþii privind apãrarea împotriva incendiilor

SECÞIUNEA 1

Obligaþii generale

Art. 6. (1) Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate sã respecte reglementãrile tehnice ºi

dispoziþiile de apãrare împotriva incendiilor ºi sã nu primejduiascã, prin deciziile ºi faptele lor, viaþa,

bunurile ºi mediul.

(2) Persoana care observã un incendiu are obligaþia sã anunþe prin orice mijloc serviciile de urgenþã,

primarul sau poliþia ºi sã ia mãsuri, dupã posibilitãþile sale, pentru limitarea ºi stingerea incendiului.

(3) În cazul în care anunþul de incendiu s-a fãcut cu rea-credinþã, fãrã motiv întemeiat, autorul

rãspunde contravenþional sau penal, potrivit legii, ºi suportã cheltuielile ocazionate de deplasarea

forþelor de intervenþie.

Art. 7. (1) În caz de incendiu, orice persoanã trebuie sã acorde ajutor, când ºi cât este raþional

posibil, semenilor aflaþi în pericol sau în dificultate, din proprie iniþiativã ori la solicitarea victimei, a

reprezentanþilor autoritãþilor administraþiei publice, precum ºi a personalului serviciilor de urgenþã.

(2) În cazul incendiilor produse la pãduri, plantaþii, culturi agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe,

persoanele aflate în apropiere au obligaþia sã intervinã imediat cu mijloacele de care dispun, pentru

limitarea ºi stingerea acestora.

Art. 8. – În cazurile de forþã majorã determinate de incendii, persoanele fizice ºi juridice care deþin,

cu orice titlu, terenuri, construcþii, instalaþii tehnologice sau mijloace de transport au urmãtoarele

obligaþii:

a) sã permitã necondiþionat accesul serviciilor de urgenþã ºi al persoanelor care acordã ajutor;

b) sã permitã necondiþionat utilizarea apei, a materialelor ºi a mijloacelor proprii pentru operaþiuni de

salvare, de stingere ºi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor

persoane;

c) sã accepte mãsurile stabilite de comandantul intervenþiei pentru degajarea terenurilor, demolarea

unei construcþii sau a unei pãrþi din construcþie, tãierea/dezmembrarea mijloacelor de transport,

oprirea temporarã a activitãþilor sau evacuarea din zona periclitatã ºi sã acorde sprijin, cu forþe ºi

mijloace proprii, pentru realizarea acestor mãsuri.

Art. 9. – La încheierea oricãror acte de transmitere temporarã a dreptului de folosinþã asupra

bunurilor imobile, precum ºi a contractelor de antreprizã, pãrþile sunt obligate sã prevadã expres în

actele respective rãspunderile ce le revin în ceea ce priveºte apãrarea împotriva incendiilor.

Art. 10. (1) Pentru limitarea propagãrii ºi stingerea incendiilor, precum ºi pentru limitarea ºi

înlãturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale ale

sectoarelor acestuia, consiliile judeþene, consiliile locale, persoanele juridice ºi asociaþiile familiale

prevãzute la art. 8 ºi persoanele fizice care desfãºoarã individual activitãþi economice în condiþiile

Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ºi a asociaþiilor familiale care desfãºoarã

activitãþi economice în mod independent, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, au obligaþia sã

colaboreze între ele, contribuind cu forþe ºi mijloace, pe bazã de reciprocitate sau pe bazã

contractualã.

(2) Organizarea acþiunilor de colaborare ºi procedurile necesare se stabilesc prin convenþii încheiate

între pãrþi, cu avizul inspectoratelor.

Art. 11. – Deþinãtorii ºi utilizatorii de construcþii ori de instalaþii, echipamente tehnologice de

producþie ºi de transport au obligaþia sã conlucreze cu autoritãþile administraþiei publice ºi cu organele

de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregãtirea ºi punerea în aplicare a planurilor

de intervenþie în caz de incendiu.

Art. 12. (1) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi celelalte organe centrale de specialitate,

Consiliul General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti,

judeþene sau locale, instituþiile publice ºi operatorii economici au obligaþia sã angajeze cel puþin un

cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, atestaþi

potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaþiile de cadru tehnic ºi personal de

specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor

ocupaþionale aprobate conform legislaþiei în vigoare.

(2) Consiliile locale ºi operatorii economici care desfãºoarã activitãþi cu risc de incendiu ºi care au

obligaþia prevãzutã la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.

(3) Numirea ºi schimbarea din funcþie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuþii

în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de

la angajare, dupã caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.

(4) Neîndeplinirea corespunzãtoare a atribuþiilor specifice atrage schimbarea din funcþie a cadrului

tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, situaþie

care trebuie comunicatã de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central

Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupã caz.

(5) Persoanele fizice ºi asociaþiile familiale care desfãºoarã activitãþi economice autorizate pe

teritoriul României, precum ºi celelalte entitãþi legal constituite, neprevãzute la alin. (1), îndeplinesc

atribuþiile pe linia apãrãrii împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entitãþii.

SECÞIUNEA a 2-a

Obligaþiile consiliului local ºi ale primarului

Art. 13. – Consiliul local are urmãtoarele obligaþii principale:

a) aprobã planul de analizã ºi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorialã pe care o

reprezintã, stabileºte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ºi îl transmite inspectoratului în

raza cãruia funcþioneazã;

b) emite hotãrâri, în condiþiile legii, cu privire la organizarea activitãþii de apãrare împotriva

incendiilor în unitatea administrativ-teritorialã pe care o reprezintã;

c) instituie reguli ºi mãsuri specifice corelate cu nivelul ºi natura riscurilor locale;

d) înfiinþeazã, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenþã ºi

aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare al acestuia;

e) desemneazã ºeful serviciului voluntar de urgenþã, la propunerea primarului, cu avizul

inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în

vederea organizãrii, înzestrãrii, funcþionãrii ºi îndeplinirii atribuþiilor legale de cãtre serviciile de urgenþã

voluntare înfiinþate ºi exercitã controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea

serviciilor de urgenþã voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,

precum ºi pentru asigurarea de persoane ºi rãspundere civilã a personalului cu atribuþii pe linie de

intervenþie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte

asemenea evenimente intervenite în timpul ºi din cauza îndeplinirii atribuþiilor specifice;

h) asigurã includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticã ºi de amenajare a

teritoriului, a cãilor de acces pentru intervenþii, a lucrãrilor pentru realizarea sistemelor de anunþare,

alarmare, precum ºi de alimentare cu apã în caz de incendiu;

i) analizeazã, semestrial ºi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apãrare împotriva incendiilor a

unitãþii administrativ-teritoriale pe care o reprezintã ºi informeazã inspectoratul cu privire la mãsurile

stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigurã imobile ºi spaþii amenajate corespunzãtor pentru funcþionarea serviciului de urgenþã

voluntar, precum ºi mijloacele de comunicaþii necesare;

k) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege pentru apãrarea împotriva incendiilor.

Art. 14. – Primarul are urmãtoarele obligaþii principale:

a) asigurã elaborarea planului de analizã ºi acoperire a riscurilor ºi aplicarea acestuia;

b) asigurã respectarea criteriilor de performanþã pentru constituirea serviciului de urgenþã voluntar ºi

elaborarea regulamentului de organizare ºi funcþionare al acestuia;

c) coordoneazã organizarea permanentã a intervenþiei în caz de incendiu la nivelul unitãþii

administrativ-teritoriale, asigurã participarea la intervenþie a serviciului voluntar de urgenþã cu

mijloacele din dotare ºi conducerea intervenþiei, pânã la stingerea incendiului ori pânã la sosirea

forþelor inspectoratului;

d) asigurã controlul respectãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul adunãrilor sau al

manifestãrilor publice;

e) asigurã controlul respectãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la construcþiile ºi instalaþiile

tehnologice aparþinând domeniului public ºi privat al unitãþii administrativ-teritoriale, precum ºi la

instituþiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii mãsurilor stabilite prin avizele, autorizaþiile ºi acordurile pe care le

emite;

g) asigurã realizarea ºi menþinerea în stare de funcþionare a cãilor de acces, a sistemelor de

anunþare, alarmare, precum ºi de alimentare cu apã în caz de incendiu;

h) organizeazã ºi executã, prin serviciul de urgenþã voluntar, controlul respectãrii regulilor de

apãrare împotriva incendiilor la gospodãriile cetãþeneºti; informeazã populaþia cu privire la modul de

comportare ºi de intervenþie în caz de incendiu;

i) asigurã încadrarea serviciului de urgenþã voluntar cu personal atestat în condiþiile legii, precum ºi

pregãtirea profesionalã ºi antrenarea acestuia;

j) asigurã condiþiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenþã voluntare ºi a cercurilor

de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigurã dotarea serviciilor de urgenþã voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru

apãrare împotriva incendiilor ºi echipamente de protecþie specifice, carburanþi, lubrifianþi ºi alte

mijloace necesare susþinerii operaþiunilor de intervenþie, inclusiv hrana ºi antidotul pentru participanþii

la intervenþiile de lungã duratã;

l) informeazã de îndatã, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea ºi stingerea, cu forþe ºi

mijloace proprii, a oricãrui incendiu pe raza unitãþii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile

lucrãtoare completeazã ºi trimite acestuia raportul de intervenþie;

m) analizeazã anual dotarea cu mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor ºi asigurã

completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunicã de îndatã inspectoratului scoaterea ºi repunerea din/în funcþiune a oricãrei

autospeciale de intervenþie, precum ºi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenþie noi;

o) asigurã, prin mijloacele avute la dispoziþie, desfãºurarea activitãþilor de informare ºi educaþie

antiincendiu a populaþiei;

p) analizeazã ºi soluþioneazã petiþiile cetãþenilor în problema apãrãrii împotriva incendiilor;

q) îndeplineºte orice alte obligaþii prevãzute de lege pentru apãrarea împotriva incendiilor a

comunitãþii locale.

SECÞIUNEA a 3-a

Obligaþiile consiliului judeþean ºi ale Consiliului General

al Municipiului Bucureºti

Art. 15. – Consiliul judeþean/Consiliul General al Municipiului Bucureºti are urmãtoarele obligaþii

principale:

a) aprobã planul de analizã ºi acoperire a riscurilor aferent judeþului sau municipiului Bucureºti, dupã

caz, ºi stabileºte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

b) instituie reguli ºi dispoziþii de apãrare împotriva incendiilor pentru domeniul public ºi privat al

unitãþii administrativ-teritoriale;

c) analizeazã anual capacitatea de apãrare împotriva incendiilor ºi hotãrãºte mãsuri de optimizare a

acesteia;

d) asigurã, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a

sistemelor de alimentare cu apã, precum ºi a cãilor de acces pentru intervenþie în caz de incendiu;

e) prevede ºi aprobã în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acþiunilor ºi mãsurilor

de apãrare împotriva incendiilor;

f) hotãrãºte, în condiþiile legii, înfiinþarea unor centre de formare ºi evaluare a personalului din

serviciile voluntare de urgenþã, cu acordul Inspectoratului General;

g) sprijinã organizatoric, material ºi financiar organizarea ºi desfãºurarea concursurilor serviciilor de

urgenþã ºi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

h) îndeplineºte orice alte obligaþii prevãzute de lege.

SECÞIUNEA a 4-a

Obligaþiile prefectului

Art. 16. – Prefectul are urmãtoarele obligaþii principale:

a) coordoneazã activitãþile de apãrare împotriva incendiilor din responsabilitatea autoritãþilor centrale

din teritoriu, conform legii;

b) aprobã schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã, întocmitã de

inspectorat;

c) instituie, în condiþiile legii, mãsuri obligatorii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;

d) analizeazã rapoartele întocmite de organele de specialitate ºi dispune mãsuri pentru respectarea

legalitãþii în domeniu;

e) îndeplineºte orice alte obligaþii prevãzute de lege în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.

SECÞIUNEA a 5-a

Obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice centrale

Art. 17. (1) Ministerul Administraþiei ºi Internelor îºi exercitã atribuþiile în domeniul apãrãrii

împotriva incendiilor prin Inspectoratul General ºi inspectorate.

(2) Inspectoratul General elaboreazã strategii, norme, reglementãri tehnice ºi dispoziþii generale

privind apãrarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobã prin

ordin al ministrului administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Cheltuielile curente ºi de capital aferente activitãþii serviciilor de urgenþã profesionale se asigurã

din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, precum ºi din alte surse

prevãzute de lege.

Art. 18. – Ministerele ºi celelalte organe ale administraþiei publice centrale au urmãtoarele obligaþii

principale:

a) elaboreazã, pe baza strategiei naþionale de apãrare împotriva incendiilor, strategii sectoriale

privind apãrarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenþã ºi asigurã aplicarea acestora;

b) emit/modificã, cu avizul Inspectoratului General, norme ºi reglementãri tehnice de apãrare

împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;

c) îndrumã, controleazã ºi analizeazã respectarea normelor ºi reglementãrilor tehnice;

d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode ºi proceduri pentru

identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenþã;

e) organizeazã ºi gestioneazã baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu, caracteristicile

substanþelor ºi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de intervenþie ºi protecþie,

mijloacele existente, cadrele tehnice ºi evenimentele specifice;

f) stabilesc, împreunã cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenþã, temele ºi activitãþile

practic-aplicative ºi de educaþie privind apãrarea împotriva incendiilor, care se includ în programele

pentru toate formele de învãþãmânt, în planurile activitãþilor extraºcolare, precum ºi în programele de

formare continuã a adulþilor;

g) îndeplinesc orice alte atribuþii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.

SECÞIUNEA a 6-a

Obligaþiile administratorului, conducãtorului instituþiei,

utilizatorului ºi salariatului

Art. 19. – Administratorul sau conducãtorul instituþiei, dupã caz, are urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã stabileascã, prin dispoziþii scrise, responsabilitãþile ºi modul de organizare pentru apãrarea

împotriva incendiilor în unitatea sa, sã le actualizeze ori de câte ori apar modificãri ºi sã le aducã la

cunoºtinþã salariaþilor, utilizatorilor ºi oricãror persoane interesate;

b) sã asigure identificarea ºi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa ºi sã asigure corelarea

mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cu natura ºi nivelul riscurilor;

c) sã solicite ºi sã obþinã avizele ºi autorizaþiile de securitate la incendiu, prevãzute de lege, ºi sã

asigure respectarea condiþiilor care au stat la baza eliberãrii acestora; în cazul anulãrii avizelor ori a

autorizaþiilor, sã dispunã imediat sistarea lucrãrilor de construcþii sau oprirea funcþionãrii ori utilizãrii

construcþiilor sau amenajãrilor respective;

d) sã permitã, în condiþiile legii, executarea controalelor ºi a inspecþiilor de prevenire împotriva

incendiilor, sã prezinte documentele ºi informaþiile solicitate ºi sã nu îngreuneze sau sã obstrucþioneze

în niciun fel efectuarea acestora;

e) sã permitã alimentarea cu apã a autospecialelor de intervenþie în situaþii de urgenþã;

f) sã întocmeascã, sã actualizeze permanent ºi sã transmitã inspectoratului lista cu substanþele

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formã, cu menþiuni privind:

proprietãþile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintã pentru sãnãtate ºi

mediu, mijloacele de protecþie recomandate, metodele de intervenþie ºi prim ajutor, substanþele pentru

stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) sã elaboreze instrucþiunile de apãrare împotriva incendiilor ºi sã stabileascã atribuþiile ce revin

salariaþilor la locurile de muncã;

h) sã verifice dacã salariaþii cunosc ºi respectã instrucþiunile necesare privind mãsurile de apãrare

împotriva incendiilor ºi sã verifice respectarea acestor mãsuri semnalate corespunzãtor prin

indicatoare de avertizare de cãtre persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

i) sã asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenþã

privat, precum ºi funcþionarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare ori sã încheie contract cu

un alt serviciu de urgenþã voluntar sau privat, capabil sã intervinã operativ ºi eficace pentru stingerea

incendiilor;

j) sã asigure întocmirea ºi actualizarea planurilor de intervenþie ºi condiþiile pentru aplicarea

acestora în orice moment;

k) sã permitã, la solicitare, accesul forþelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaºtere,

instruire sau de antrenament ºi sã participe la exerciþiile ºi aplicaþiile tactice de intervenþie organizate

de acesta;

l) sã asigure utilizarea, verificarea, întreþinerea ºi repararea mijloacelor de apãrare împotriva

incendiilor cu personal atestat, conform instrucþiunilor furnizate de proiectant;

m) sã asigure pregãtirea ºi antrenarea serviciului de urgenþã privat pentru intervenþie;

n) sã asigure ºi sã punã în mod gratuit la dispoziþie forþelor chemate în ajutor mijloacele tehnice

pentru apãrare împotriva incendiilor ºi echipamentele de protecþie specifice riscurilor care decurg din

existenþa ºi funcþionarea unitãþii sale, precum ºi antidotul ºi medicamentele pentru acordarea primului

ajutor;

o) sã stabileascã ºi sã transmitã cãtre transportatorii, distribuitorii ºi utilizatorii produselor sale

regulile ºi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la

utilizarea, manipularea, transportul ºi depozitarea produselor respective;

p) sã informeze de îndatã, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea ºi stingerea cu forþe ºi

mijloace proprii a oricãrui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrãtoare sã completeze ºi sã trimitã

acestuia raportul de intervenþie;

q) sã utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, certificate

conform legii;

r) sã îndeplineascã orice alte atribuþii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.

Art. 20. – Persoanele fizice, asociaþiile familiale sau persoanele juridice care deþin pãrþi din acelaºi

imobil trebuie sã colaboreze pentru îndeplinirea obligaþiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea

asigurãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

Art. 21. – Utilizatorul are urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã cunoascã ºi sã respecte mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, stabilite de administrator,

conducãtorul instituþiei, proprietar, producãtor sau importator, dupã caz;

b) sã întreþinã ºi sã foloseascã, în scopul pentru care au fost realizate, dotãrile pentru apãrarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziþie de administrator, conducãtorul instituþiei, proprietar, producãtor

sau importator;

c) sã respecte normele de apãrare împotriva incendiilor, specifice activitãþilor pe care le organizeazã

sau le desfãºoarã;

d) sã nu efectueze modificãri neautorizate ºi fãrã acordul scris al proprietarului, al proiectantului

iniþial al construcþiei, instalaþiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al

unui expert tehnic atestat potrivit legislaþiei în vigoare;

e) sã aducã la cunoºtinþa administratorului, conducãtorului instituþiei sau proprietarului, dupã caz,

orice defecþiune tehnicã ori altã situaþie care constituie pericol de incendiu.

Art. 22. – Fiecare salariat are, la locul de muncã, urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã respecte regulile ºi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, aduse la cunoºtinþã, sub orice

formã, de administrator sau de conducãtorul instituþiei, dupã caz;

b) sã utilizeze substanþele periculoase, instalaþiile, utilajele, maºinile, aparatura ºi echipamentele,

potrivit instrucþiunilor tehnice, precum ºi celor date de administrator sau de conducãtorul instituþiei,

dupã caz;

c) sã nu efectueze manevre nepermise sau modificãri neautorizate ale sistemelor ºi instalaþiilor de

apãrare împotriva incendiilor;

d) sã comunice, imediat dupã constatare, conducãtorului locului de muncã orice încãlcare a

normelor de apãrare împotriva incendiilor sau a oricãrei situaþii stabilite de acesta ca fiind un pericol

de incendiu, precum ºi orice defecþiune sesizatã la sistemele ºi instalaþiile de apãrare împotriva

incendiilor;

e) sã coopereze cu salariaþii desemnaþi de administrator, dupã caz, respectiv cu cadrul tehnic

specializat, care are atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în vederea realizãrii mãsurilor

de apãrare împotriva incendiilor;

f) sã acþioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncã, în cazul apariþiei oricãrui

pericol iminent de incendiu;

g) sã furnizeze persoanelor abilitate toate datele ºi informaþiile de care are cunoºtinþã, referitoare la

producerea incendiilor.

SECÞIUNEA a 7-a

Obligaþiile proiectanþilor ºi executanþilor

Art. 23. – Proiectanþii de construcþii ºi amenajãri, de echipamente, utilaje ºi instalaþii sunt obligaþi:

a) sã elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcþii, instalaþii ºi

amenajãri stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General ºi sã evalueze riscurile de

incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General ºi publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I;

b) sã cuprindã în documentaþiile pe care le întocmesc mãsurile de apãrare împotriva incendiilor,

specifice naturii riscurilor pe care le conþin obiectele proiectate;

c) sã prevadã în documentaþiile tehnice de proiectare, potrivit reglementãrilor specifice, mijloacele

tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor ºi echipamentele de protecþie specifice;

d) sã includã în proiecte ºi sã predea beneficiarilor schemele ºi instrucþiunile de funcþionare a

mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor pe care le-au prevãzut în documentaþii, precum ºi regulile

necesare de verificare ºi întreþinere în exploatare a acestora, întocmite de producãtori;

e) sã asigure asistenþa tehnicã necesarã realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor,

cuprinse în documentaþii, pânã la punerea în funcþiune.

Art. 24 – Executanþii lucrãrilor de construcþii ºi de montaj de echipamente ºi instalaþii sunt obligaþi:

a) sã realizeze integral ºi la timp mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu

respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) sã asigure luarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul executãrii lucrãrilor, precum

ºi la organizãrile de ºantier;

c) sã asigure funcþionarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaþiile

de execuþie la parametrii proiectaþi, înainte de punerea în funcþiune.

Art. 25. – Proiectanþilor ºi executanþilor le sunt aplicabile, dupã caz, ºi dispoziþiile prevãzute la art.

19-22.

SECÞIUNEA a 8-a

Obligaþiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu

atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

Art. 26 – (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva

incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritãþilor administraþiei publice centrale, ministerelor ºi

celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmãtoarele obligaþii principale:

a) elaboreazã programele de optimizare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul de

activitate al autoritãþii respective;

b) fac/face propuneri de reglementãri tehnice ºi organizatorice a activitãþii de apãrare împotriva

incendiilor în domeniul specific;

c) controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor, în

cadrul instituþiei publice care i-a desemnat;

d) elaboreazã ºi supun/supune spre analizã ministrului de resort sau conducãtorului instituþiei, dupã

caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apãrare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;

e) analizeazã anual respectarea încadrãrii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenþã private

din instituþiile ºi unitãþile subordonate, dotarea cu mijloace de apãrare împotriva incendiilor ºi fac/face

propuneri de optimizare a acestora;

f) elaboreazã ºi înainteazã spre aprobare programe de informare ºi educaþie specificã.

(2) Formarea ºi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuþii în domeniul

apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã de unitãþile abilitate în condiþiile legii, iar certificarea

competenþei profesionale se realizeazã de Centrul Naþional pentru Securitate la Incendiu ºi Protecþie

Civilã autorizat la Centrul Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor.

Art. 27. (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva

incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureºti, consiliilor locale ale sectoarelor

municipiului Bucureºti, consiliilor judeþene ºi locale, instituþiilor ºi operatorilor economici au/are

urmãtoarele obligaþii principale:

a) participã la elaborarea ºi aplicarea concepþiei de apãrare împotriva incendiilor la nivelul unitãþii

administrativ-teritoriale, instituþiei sau operatorului economic;

b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizãrii activitãþii de

apãrare împotriva incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor ºi

echipamente de protecþie specifice;

d) îndrumã ºi controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor ºi analizeazã respectarea

încadrãrii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenþã voluntare sau private, dupã caz, în unitãþile

ºi instituþiile din care fac/face parte;

e) prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaþia impune, raportul de evaluare a

capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor;

f) rãspund/rãspunde de pregãtirea serviciului de urgenþã voluntar sau privat, dupã caz, precum ºi de

participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordã sprijin ºi asistenþã tehnicã de specialitate centrelor operative pentru situaþii de urgenþã în

îndeplinirea atribuþiilor.

(2) Formarea, evaluarea ºi certificarea competenþei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu

atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, prevãzute la alin. (1), se realizeazã în centre de

formare ºi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaþionale recunoscute la nivel

naþional.

CAPITOLUL III

Exercitarea autoritãþii de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

Art. 28. (1) Exercitarea autoritãþii de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã

prin activitãþi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaºtere, desemnare, supraveghere

a pieþei, control, organizarea stingerii incendiilor ºi tragerea la rãspundere juridicã a persoanelor

vinovate.

(2) Controlul de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se exercitã, la nivel central, prin

inspecþia de prevenire ºi alte compartimente ºi unitãþi din structura sau subordinea Inspectoratului

General, respectiv, la nivel local, prin inspecþiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul

aplicãrii unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenþelor.

Art. 29. (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuþie ºi pe întreaga lor duratã de existenþã,

construcþiile ºi amenajãrile de orice tip, echipamentele, utilajele ºi instalaþiile tehnologice se supun

unei examinãri sistematice ºi calificate pentru identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de

incendiu, în condiþiile prevãzute de reglementãrile specifice.

(2) Obligaþia executãrii activitãþilor prevãzute la alin. (1) revine persoanelor care concurã la

proiectarea, realizarea, exploatarea, întreþinerea, repararea, postutilizarea construcþiilor,

echipamentelor ºi a instalaþiilor tehnologice, potrivit legii.

(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de incendiu se elaboreazã de

Inspectoratul General, se aprobã de ministrul administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Art. 30. (1) Începerea lucrãrilor de execuþie la construcþii ºi instalaþii tehnologice noi, dezvoltarea,

modernizarea ori schimbarea destinaþiei celor existente, precum ºi punerea în funcþiune a acestora se

fac numai dupã obþinerea avizului sau a autorizaþiei de securitate la incendiu, dupã caz.

(2) Obligaþia solicitãrii ºi obþinerii avizelor ºi/sau a autorizaþiilor prevãzute la alin. (1) revine persoanei

fizice ori juridice care finanþeazã ºi realizeazã investiþii noi sau intervenþii la construcþiile existente ori,

dupã caz, beneficiarului investiþiei.

(3) Avizele ºi autorizaþiile prevãzute la alin. (1) se elibereazã de inspectorate, în termen de cel mult

30 de zile de la depunerea cererii, în condiþiile prevãzute de normele metodologice de avizare ºi

autorizare privind securitatea la incendiu.

(4) Categoriile de construcþii ºi amenajãri care se supun avizãrii ºi/sau autorizãrii privind securitatea

la incendiu se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(5) Nerespectarea cerinþelor care au stat la baza eliberãrii avizului sau autorizaþiei de securitate la

incendiu atrage sancþionarea conform legii ºi, dupã caz, anularea avizului sau a autorizaþiei de

securitate la incendiu.

(6) Anularea avizului sau autorizaþiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrãrilor de

construcþii sau, respectiv, oprirea funcþionãrii ori utilizãrii construcþiilor sau amenajãrilor respective.

(7) Mãsura prevãzutã la alin.

(6) se comunicã în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comerþului, prefectului ºi

altor instituþii publice cu competenþe în domeniu.

(8) Litigiile generate de eliberarea ºi anularea avizului ori autorizaþiei de securitate la incendiu se

soluþioneazã potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile ulterioare.

(9) Normele metodologice de avizare ºi autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreazã de

Inspectoratul General, se aprobã de ministrul administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

(10) Pentru actele privind avizele ºi autorizaþiile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se

percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor.

CAPITOLUL IV

Serviciile de urgenþã voluntare ºi private

SECÞIUNEA 1

Dispoziþii comune

Art. 31. (1) Serviciile de urgenþã sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.

(2) Serviciile de urgenþã profesioniste funcþioneazã în subordinea Inspectoratului General, potrivit

reglementãrilor specifice.

(3) Consiliile locale au obligaþia sã constituie servicii de urgenþã voluntare, iar operatorii economici ºi

instituþiile, care desfãºoarã activitãþi cu risc de incendiu, servicii de urgenþã private, potrivit legii.

(4) În domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pot funcþiona ºi servicii de urgenþã private constituite ca

societãþi comerciale.

SECÞIUNEA a 2-a

Constituirea ºi atribuþiile serviciilor de urgenþã voluntare sau private

Art. 32. (1) Serviciile de urgenþã voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele

aparþinând serviciilor de urgenþã profesioniste, organizate cu personal angajat ºi/sau voluntar, în

scopul apãrãrii vieþii, avutului public ºi/sau a celui privat împotriva incendiilor ºi a altor calamitãþi, în

sectoarele de competenþã stabilite cu avizul inspectoratelor.

(2) Serviciile de urgenþã voluntare/private au în structurã compartiment sau specialiºti pentru

prevenirea incendiilor, care pot fi ºi cadre tehnice specializate cu atribuþii în domeniul apãrãrii

împotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formaþii de intervenþie, salvare ºi prim ajutor, precum ºi,

dupã caz, ateliere de reparaþii ºi de întreþinere.

(3) Constituirea, încadrarea ºi dotarea serviciilor de urgenþã voluntare/private se realizeazã pe baza

criteriilor de performanþã elaborate de Inspectoratul General ºi aprobate prin ordin al ministrului

administraþiei ºi internelor.

(4) Organizarea ºi funcþionarea serviciilor de urgenþã voluntare/private se stabilesc prin regulamente

aprobate, dupã caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici ºi instituþiilor care le-au

constituit, cu respectarea criteriilor de performanþã.

(5) Înfiinþarea, extinderea sau restrângerea activitãþii, precum ºi desfiinþarea unui serviciu de urgenþã

voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

Art. 33. – Serviciile de urgenþã voluntare/private au urmãtoarele atribuþii principale:

a) desfãºoarã activitãþi de informare ºi instruire privind cunoaºterea ºi respectarea regulilor ºi a

mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;

b) verificã modul de aplicare a normelor, reglementãrilor tehnice ºi dispoziþiilor care privesc apãrarea

împotriva incendiilor, în domeniul de competenþã;

c) asigurã intervenþia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor ºi protecþia

persoanelor, a animalelor ºi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaþii de urgenþã.

Art. 34. (1) Formarea, evaluarea ºi certificarea competenþei profesionale a personalului serviciilor

de urgenþã voluntare sau private se realizeazã de centre de formare ºi evaluare abilitate prin lege,

avizate de Inspectoratul General.

(2) Statutul personalului din serviciile de urgenþã voluntare se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 35. (1) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital aferente activitãþii serviciilor de urgenþã

voluntare se asigurã din bugetele locale.

(2) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital aferente activitãþii serviciilor de urgenþã private se

asigurã de operatorii economici ºi instituþiile care le-au constituit.

Art. 36. (1) Pe baza hotãrârii consiliului local ºi în condiþiile prevãzute de lege, serviciul de urgenþã

voluntar poate presta, contra cost, cãtre orice persoanã fizicã sau juridicã, fãrã a afecta îndeplinirea

atribuþiilor, unele servicii cum sunt:

a) supravegherea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la târguri, expoziþii, manifestãri culturalsportive,

activitãþi de filmare ºi altele asemenea;

b) transport de apã, evacuarea apei din subsolurile clãdirilor sau din fântâni;

c) limitarea, colectarea sau îndepãrtarea unor produse poluante;

d) efectuarea de lucrãri la înãlþime;

e) transport de apã.

(2) Costurile pentru prestãrile de servicii efectuate sunt stabilite prin hot&

Comments are closed.

Close Search Window