Măsuri preventive|

REGULAMENT DE APLICARE A O.G. 21/2002  PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ  (*republicare – 04.09.2015)

  CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale   Secţiunea 1

Potrivit prevederilor O.G. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală ,a autorităţilor adtraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici ,şi a altor persoane juridice,precum şi a cetăţe -nilor. O.G. stabileşte astfel obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor ad-traţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie.

Art. 1 În acest context, Consiliul Local şi Primăria comunei Ceanu Mare, au obligaţia să asigure:

–  măsuri necesare pentru protecţia sănatăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de speciali -tate ale statului;

–  măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului;

–  prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

–  realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare;

–  respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor  de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;

–  curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor material refolosibile;

–  repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente;

–  măturatul, spălatul căilor  publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor;

–  finalizarea construcţiilor începute;

–  întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;

–  organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii;

–  întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;

–  repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;

–  canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

–  buna organizare şi desfăşurare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul corespunzător al autovehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;

–  respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;

–  amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agreement;

–  păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadi- oane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport;

–  păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor din uat

–  precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase, şi a celor cu regim special;

–  înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost;

–  preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor;

–  dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţilor.

 

 

Secţiunea a 2-a – Obligaţiile instituţiilor publice, şi ale persoanelor juridice . 

Art. 2  Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:

–  să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

– să asigure  repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

– să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

– să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

– să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;

– să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de  C.L. al u.a.t.   – să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local,pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

– să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice.

Secţiunea a 3-a – Obligaţiile cetăţenilor

Art. 3   In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

– întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti,a curţi- lor şi împrejurimilor acestora;

-curăţarea faţadelor locuinţelor, şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

– finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabi- lite de acestea;

– repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

– menţinerea curăţeniei pe trotuare,pe partea carosabilă a străzii sau a drumului,pe porţiunea din dreptul gospo- dăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

– îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

–  păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice;

– respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local , pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;

– depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile ad – ţiei publice locale;

– curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

– păstrarea şi folosirea corespunzătoare a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemena dotări amplasate pe domeniul public .

  CAPITOLUL II – SANCŢIUNI

Contravenţii privind acceptarea de către asociaţiile de locatari/proprietari şi persoane fizice a norme- lor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejurimilor acestora, precum şi a domeniului public

Art. 4 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei următoarele fapte:

a)  neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor;

b)  neasigurarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale  clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

c)  neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care la deţin sau la folosesc;

d)  arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;

e)  comercializarea şi consumul seminţelor pe străzi sau în alte locuri publice;

f)  necurăţirea zăpezii şi gheţii, imediat după depunere, sau până la ora 1000 dimineaţa, de pe trotua-rele şi rigolele din faţa imobilelor ,pe care le deţin sau administrează. Zăpada sau gheaţa rezultate , se depozitează la o distanţă de minim 30 cm de bordura carosabilului. În cazul formării poleiului,trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcţionează SC-uri, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe toată durata funcţionării lor. În restul timpului această obligaţie revine, asociaţiilor de locatariproprietari şi respectiv locatarilor;

g)  amplasarea bătătoarelor pentru covoare, la mai puţin de 6 m de imobile, şi a europubelelor pentru colectarea reziduurilor menajere, la mai puţin de 5 m de la imobilele de locuit, conform Normelor legate de igienă şi sănătate publică;

h)  folosirea parcurilor de joacă pentru copii,sau alte asemenea dotări,este interzisa persoanelor cu vârstă mai mare de 14 ani.

Art. 5 Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la 500 lei la 1000, lei următoarele fapte:

aaruncarea sau depozitarea pe domeniul public, precum şi în alte locuri publice, a reziduurilor mena- jere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel:- utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, auto – vehicule de orice fel, degradate, variate,dezmembrate parţial sau total,cu sau fără numere de înmatriculare. Depozitarea materialelor de construcţii,montajul  schelelor pe trotuare, carosabil, zone verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii, se va putea realiza , numai după aprobarea solicitării scrise, a plăţii taxelor legale, şi emiterea autorizaţiei, de către birourile de specialitate ale Primăriei Ceanu Mare.

Caroseriile vehiculelor ,fără număr de înmatriculare, depozitate pe domeniul public, se vor ridica şi transporta de către Primărie, proprietarul va suporta sancţiunea, prevăzută de art. 2, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parţial, cu numere de înmatri- culare, înmatriculate în ţară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de către inspectorii Primăriei ,proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de art. 2, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

b)  evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare, din localuri, magazine sau imobile, pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;

c)  parcarea  pe o periadă mai lungă de 15 zile,a autovehiculelor avariate sau defecte, pe carosabiliul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare;

d)  expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de afişaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natură;

e)  distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor de hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice, refugii de călători, recipienţi pentru materiale antiderapante, piesele din jocurile pentru copii şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public.Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat.

f)  menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţade ori acoperişurile imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public;

g)  executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public ,zone verzi, precum şi pătarea acestora cu combustibili, lubrifianţi, vopsele;

h)   atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului public, împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice formă a agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului, de a lua măsuri de sancţionare a contravenientului, cât şi refu -zul acestuia de a prezenta actul de identitate, la cererea agentului constatator;

i)  neluarea de către persoanele fizice juridice a măsurilor de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori;

j)  neîncheierea de către persoanele fizice şi juridice a contractului de preluare, transport şi neutrali -zarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare;

k)  distrugerea sau deteriorarea prin lovire, incendiere a pieselor de joacă pentru copii, sau alte aseme- nea dotări amplasate pe domeniul public.

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice, a normelor privind creşterea şi deţinerea de animale şi păsări, altele decât cele de agrement

Art. 6 Constituie contravenţie ,şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 150 lei:

a)  creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplsate la o distanţă mai mică de 10 m de clădirile vecinilor, fără instalaţie de colectare a dejecţiilor prevăzute cu pardoseală betonată şi sifon de scurgere.În uat este permisă creşterea şi deţinerea păsărilor şi animalelor de agrement, dar numai cu respectarea prevederilor, prezentului Regulament de gospodarire comunala..

b)  evacuarea ritmică a reziduurilor animaliere ,colectate în fosa septică, creând astfel disconfort veci -nilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m ,faţă de cea mai apropiată locuinţă, conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac;

c)  depozitarea reziduurilor rezultate din creşterea animalelor şi păsărilor, în alte locuri ,decât acelea stabilite de Primărie;

d)  păşunatul animalelor de orice fel pe raza uat, fara un contract de inchiriere sau concesiune ;

e)  deţinerea şi creşterea animalelor şi păsărilor, indiferent de numărul acestora, în clădiri şi lângă clădiri cu mai multe apartamente,cu incalcarea Normelor de igiena si sanatate publica,

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind deţinerea, creşterea şi circulaţia câinilor

Art. 7 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 150 lei:

  a)  nevaccinarea anuală contra turbării, câinilor mai mari de 6 luni;

b)  necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulaţia acestora este permisă;

c)  organizarea şi participarea la lupte de câini se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 2500 lei.

Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, a normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei

Art. 8 Constituie contravenţie şi se sancţionează ,cu amendă de la 200 lei la 300 lei, următoarele fapte:

a)  neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea;

b)  neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi tigări.

c)  neluarea de către instituţiile de cultură sau instituţiile care au compartimente cu atribuţiuni în admi- nistrarea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor, a măsurilor de evitare a degradării acestora, precum şi neînlăturarea de pe acestea a înscrisurilor şi însemnelor de orice fel ,cuvinte obscene, lozinci de orice fel, însemne cu caracter şovin, fascist şi altele;

d)  nepăstrarea curăţeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;

e)  neincinerarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară ,spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private.

Contravenţii privind nerespectarea de către societăţile de salubrizare a normelor privind colectarea reziduurilor menajere şi salubritatea străzilor

Art. 9 Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la 200 lei la 400 lei, următoarele fapte:

a)  necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenţei şi în zilele programate prevăzute în graficul de colectare, manipularea necorespunzătoare a recipienţilor de colectare de către angajaţi provocând deteriorarea acestora, precum şi nesalubrizarea spaţiilor pe care sunt amplasate;

b)  necolectarea în aceeaşi zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrărilor de salubrizare stradală;

c)  negolirea zilnică a coşurilor stradale;

d)  neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor de transport a reziduurilor menajere şi stradale pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice;

e)  neluarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie a utilajelor de colectare şi transport a reziduurilor menajere şi stradale, cel puţin de două ori pe lună în sezonul cald  şi trimestrial în sezonul rece;

f)  neexecutarea periodică a lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare a rampei de depozitare a reziduurilor, precum şi neexecutarea dezinfecţiei acestuia cel puţin de două ori pe lună în sezonul cald şi trimestrial în sezonul rece;

g)  permiterea în orice scop a accesului de către societatea de salubrizare a persoanelor fizice pe rampa de depozitare a reziduurilor.

Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome şi societăţile comerciale a normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabiliul străzii

Art. 10 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei următoarele fapte:

a)  neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie şi neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor.

Rulote sau containere mobile de construcţii cu orice destinaţie se vor amplasa numai în interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa şi pe domeniul public după achitarea taxelor legale şi obţinerea autorizaţiei de depozitare;

b)  nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută lucrări de construcţii sau reparaţii a acestora sau intervenţii la gospodăria subterană;

c)  neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei, despre lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora;

d)  neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri;

e)  neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din calea publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia;

f)  închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fără autorizaţie, în vederea executării de lucrări de construcţii de orice fel.

Sunt exceptate de la această prevedere societăţile care execută lucrări de intervenţie la gospodăria subterană cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

g)  neinstalarea şi nemenţinerea la loc vizibil unde se efectuează lucrările până la închiderea şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al proiectantului, beneficiarului, executantului şi numele şefului punctului de lucru.

Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, asociaţii de locatari – proprietari, societăţii comerciale, regii autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora

Art. 11 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei următoarele fapte:

a)  tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora;

b)  însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

c)  circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi;

d)  staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi;

e)  cosirea fără autorizaţie a ierbii parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice;

f)  păşunatul în parcuri, pe zonele verzi,sau domeniul public-privat al uat;

g)  distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;

h)  distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuşti;

i)  distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri sau arbori;

j)  distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale din  uat;  k)  împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile agricole, cât şi în pădurile care aparţin patrimoniului uat, fără asigurarea măsurilor de protecţie a faunei.

Art. 12 Constituie contravenţie şi se sancţionează,cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei următoarele fapte:

a)  degradarea sau murdărirea ,statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi alte locuri publice, precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe razauat;

b)  schimbarea destinaţiei zonelor verzi ,aparţinând domeniului public, fără avizul serviciilor de specia- litate din cadrul Primăriei;

c)  efectuarea lucrărilor de tăiere şi defrişare a arborilor, arbuştilor şi rabatelor de flori, în vederea efectuării unor lucrări edilitar – gospodăreşti, fără avizul serviciilor de specialitate;

d)  neefectuarea plantării arborilor sau arbuştilor pentru refecerea zonelor verzi – în termenele şi pe amplasamentele stabilite de către inspectorii Primăriei;

e)  neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi ,prin lucrări specifice de gazonare, plantare flori şi gard viu,ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar – gospodăreşti.

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi şi materialul dendro – floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale.

Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare de către persoanele fizice şi juridice pe raza uat

Art. 13 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1000 lei:

a)  neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare în cadrul programului anual, şi ori de câte ori se impune;

b)  împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare prin societăţile comerciale agreate şi autorizate de autorităţile abilitate;

c)  folosirea de substanţe pentru combaterea insectelor şi rozătoarelor, altele decât cele testate şi cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătăţii

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele, târgurile şi oboarele de pe raza  uat  Art. 14 Constituie contravenţie şi se sancţionează,cu amendă de la 100 lei la 200 lei ,următoarele fapte:

a)  nerespectarea curăţeniei de către persoanele fizice şi juridice, care realizează acte de comerţ în pieţe, precum şi toţi cetăţenii aflaţi în perimetrul pieţelor;

b)  aducerea şi prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum şi sortarea şi spălarea acestora în incinta pieţelor;

c)  nerespectarea sectorizării ,stabilite prin Regulamentul de funcţionare a pieţelor ;

d)  practicarea cerşetoriei, jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi alte activităţi de acest felBanii încasaţi ilegal prin practicarea cerşetoriei (apel la mila publicului) se confiscă de către organele abilitate de lege, şi se constituie venit la bugetul local.

Art. 15 Contituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 300 lei următoarele fapte:

a)  comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulaţiei pietonale sau vehiculelor din incinta pieţei, precum şi blocarea căilor de acces în mod nejustificat;

b)  ocuparea şi staţionarea nejustificată pe platourile, căile de acces, în spaţiile existente în incinta pieţelor, de către autovehicule, mijloace de tracţiune animală, alte vehicule;

c)  depozitarea ambalajelor pe platourile pieţelor sau aglomerarea nejustificată a spaţiilor de vânzare;

d)  comercialiarea neautorizată de produse de către SC-uri, agenţi economici, persoane fizice, etc.

Art. 16 Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la 250 lei la 350 lei, următoarele fapte:

a)  comercializarea produselor de origine animală, în afara spaţiilor special amenajate;

b)  sacrificarea animalelor destinate vanzării în afara locurilor special amenajate, cu respectarea strictă a normelor sanitar- veterinare; în acest sens este interzis cu desăvârşire sacrificarea animalelor în spaţiile deschise sau în alte locuri publice;

c)  comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora în loc public; d)  vânzarea ambulantă de preparate alimentare calde sau reci , pe căile de acces pietonale ;  e)  comercializarea ciupercilor din flora spontană, excepţie făcând ciupercile obţinute în spaţiile special amenajate, pentru care s-a obţinut avizul fitosanitar;

f)  comercializarea plantelor din flora spontană declarate monumente ale naturii ocrotite prin lege;

g)  comercializarea substanţelor toxice şi inflamabile, precum şi utilizarea artificiilor şi petardelor în incinta pieţelor.

Art. 117 Constituie contravenţie şi se sancţionează ,cu amendă de la 350 lei la 450 lei, următoarele fapte:

a)  neluarea de către administratori a măsurilor de ordine şi curăţenie, precum şi de întreţinerea acesteia în pieţe, târguri şi oboare;

b)  neafişarea la locuri vizibile a programului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor de pe raza uat;

c)  neexecutarea de către persoana juridică, care administrează pieţele a dezinfecţiei la platforma de gunoi de câte ori este nevoie.

Art. 18 Constituie contravenţie şi se sancţioneză, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei ,următoarele fapte:

a)  depozitarea în incinta pieţelor şi pe trotuare aparţinând domeniului public, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje,ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.

Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri şi persoane pe raza uat

Art. 19 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

a)  punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel,care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie sau igienă, poluează atmosfera sau au scurgei de ulei, motorină sau alţi carburanţi:300-600 lei

b)  neasigurarea curăţeniei şi neigienizării mijloacelor de transport persoane, de către cei care le deţin sau la folosesc, pe timpul în care acestea sunt în circulaţie: 100 lei – 200 lei;

c)  încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor publice.Sancţiuni contravenţionale: 400 lei – 800 lei;

d)  neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport.Sancţiuni contravenţionale: 300 lei – 600 lei;

e)  neasigurarea curăţirii locurilor de încărcare – descărcare din gări, autogări, pieţe, oboare şi târguri.

Sancţiuni contraventionale: 300 lei – 600 lei.

f)  nerespectarea programelor de circulaţie de către conducătorii mijloacelor de transport în comun fără motive tehnice sau de altă natură, bine întemeiate, în condiţiile specifice transportului în comun.Sancţiuni contravenţionale: 50 lei – 100 lei.

Art. 20 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

a)  călătoria pe scări, aparate de tracţiune şi alte mijloace de transport în comun, cât şi urcarea şi coborârea în timpul mersului şi forţarea uşilor.Sancţiuni contravenţionale:100 lei – 200 lei.

b)  blocarea uşilor de urcare ale mijloacelor de transport, prin staţionarea în imediata apropiere a acestora, după urcare.Sancţiuni contravenţionale: 100 lei – 200 lei.

c)  transportul de păsări, animale vii, baloturi.Sancţiuni contravenţionale: 30 lei – 60 lei.

d)  transportul de materiale inflamabile,explozibile şi folosirea petardelor.Sancţiuni contravenţionale: 300 lei – 400 lei.

e)  fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi îngheţată, aruncarea de hârtii şi resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun.Sancţiuni contravenţionale: 100 lei – 300 lei.

f)  cântatul, cerşitul, provocarea de scandal, ori adreasarea de cuvinte injurioase la adresa călătorilor şi personalului de deservire a mijloacelor detransport în comun.Sancţiuni contravenţionale: 100 lei – 300 lei.

g)  călătoria fără bilet, abonament, sau legitimaţie adecvatemijlocului de transport folosit sau refuzul prezentării organelor de control , la cererea acestora, a actelor de identitate pentru justificarea lor, dacă este cazul (abonament, gratuităţi, ect.). Copiii până la vârsta de 5 ani inclusiv, călătoresc gratuit. Sancţiuni con -travenţionale: 40 lei – 80 lei.

h)  degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport în comun atât în mers cât şi în timpul staţionărilor.Sancţiuni contravenţionale: 200 lei – 300 lei.

i)  consumul de alimente şi băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun.Sancţiuni contra- venţionale: 100 lei – 200 lei.

j)  primirea persoanelor în cabinele mijloacelor de transport în timpul deplasării vehiculului.

Sancţiuni contravenţionale: 50 lei – 100 lei.

Contravenţiile privind nerespectarea de către asociaţiile de locatari – proprietari şi pesoane fizice – juridice, a normelor, cu privire la prevenirea risipei de apă, asigurarea folosinţei şi întreţinerii instalaţiilor de apă şi canalizare, cu protejarea mediului înconjurător

Art. 21 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei următoarele fapte:

a)  degradarea instalaţiilor publice de distribuţie a apei şi canalului, a cişmelelor publice, a branşamentelor de apă şi racordurile de canal;

b)  deteriorarea aparatelor de măsură, control şi înregistrare, precum şi a sigiliilor aplicate şi a cămi -nelor, nişelor, etc., unde acestea sunt instalate;

c)  neacordarea posibilităţii de acces a personalului autorizat al C.A. la instalaţiile de măsurare a apei din incinta tehnică a beneficiarului, în scopul efectuării controlului înregistrării sau indicatorilor de calitate a apei deversate în canalizare;

d)  manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineţilor de concesii, respactiv folosirea hidranţilor publici pentru alte scopuri decât cele legate de incendiu;

e)  aruncarea sau deversarea în căminele, receptorii sau reţeaua de canalizare a oraşului, a pământului, molozului, deşeurilor, reziduurilor menajere sau industriale sau a produselor chimice vatamatoare mediu –lui inconjurator si sitemului ecologic din uat;

f)  folosirea apei potabile de la cişmelele publice pentru spălarea maşinilor, atât pe domeniul public cât şi pe cel privat;

g)  racordarea de către abonaţii la reţeaua publică de apă a unor recipienţi sub presiune, pompe sau instalaţii consumatoare, fără avizul C.A., sau după caz, restabilirea legăturii întrerupte de personalul regiei, ca urmare a neachitării facturii de consum, nerespectării avizului dat, etc.;

h)  acoperirea cu pământ,moloz sau alte materiale a receptorilor,căminelor de apă şi canal,hidranţilor de incendiu, a robinetelor de concesii, precum şi deteriorarea sau mutarea tăbliţelor indicatoare de identificare a gospodăriei subterane;

i)  depozitarea în şanţurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podeţele şi tuburile de beton aferente acestora, a materialelor sau deşeurilor de orice fel;

j)  utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evecuările sau scurgerile de ape fecaloid – menajere sau cu conţinut periculos;

k)  parcarea maşinilor şi utilajelor de orice fel, în zona de protecţie a şanţurilor dacă acestea ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;

l)  neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori a stagnării apelor.

Art. 22 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei următoarea faptă:

a)  predarea catre, sau achiziţionarea de către, persoane fizice sau agenţi economici,cu activitate de recuperare si colectare a deşeurilor metalice tip REMAT, de:- rame, capace, grătare întregi sau sub formă de spărturi, aferente reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.

Căi de atac şi dispoziţii finale

Art. 23 În cazul în care ,,contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată,, prin săvâr -şirea contravenţiei, ca de exemplu ,,evacuarea a materialelor de demolare a construcţiilor,, sau amena -jărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie, la contravenientul care nu se conformează,  o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită.

  Agentul constatator, stabileşte amenda, în cuprinsul procesului – verbal de constatare a contravenţiei.   În afara sancţiunilor,prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili, în cuprinsul aceluiaşi proces – verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor ,care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorilor.

Art. 24 Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către:

a)  primar, ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, pentru toate contravenţiile, jandarmi şi gardieni publici;

b)  angajaţi împuterniciţi ai regiilor autonome, pentru contravenţiile săvârşite,in domeniul de activitate;

c)  personalul primăriei,politia locala, anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale Primarului;

d)  alte persoane, anume împuternicite de către primar.

Art. 25 Pagubele pricinuite, prin săvârşirea contravenţiilor  se recuperează ,în felul următor:

a)  situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, dacă are dreptul să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul – verbal;

b)  dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile conform legislaţiei civile în vigoare.

Art. 26 Sunt supuse confiscării:

–  bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei, dacă sunt ale contravenientului.

Art. 27 Împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, contravenienţii pot face contestaţie la Primărie, în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Art. 28 Contestaţiile se soluţionează de Judecătorie,potrivit cu dispozitiile din OG nr.2/2001(R)

Art. 29 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 30 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice act contrar si potrivnic la prezentul regulament de aplicare al OUG nr.21/2002(R)

  Prin, Dispozitia primarului  Nr.228/12.04.2011 , de constituire a Comisiei de identificare a constructiilor construite neutorizat si ilegal,aflate pe domeniul public al comunei Ceanu Mare, s-a aprobat si aplicarea prezentului Regulament de gospodarire a localitatilor, din toata aria u.a.t. comuna Ceanu Mare,deoarece acesta completeaza Regulamentul de salubritate al u.a.t.,aprobat prin H.C.L. nr.18/30.03.2011

Cons.Juridic  PINTILIE CLEMENT

Comments are closed.

Close Search Window