AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

 

 

 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLUJ

 

PROCEDURA DE ALERTĂ RAPIDĂ ÎN CAZUL EVOLUŢIEI UNOR BOLI CU IMPACT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ

ŞI NOTIFICAREA ACESTORA

 

  1. Procedura de alertă rapidă conform adresei cu numărul 421/13.03.2009, emisă de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Generală Sanitară Veterinară, se referă la următoarele boli majore: Febra aftoasă, Pesta porcină clasică, Pesta porcina africana, Dermatoza nodulara virotica, Bluetongue, Gripa aviară, boala de Newcastle, Salmonelozele zoonotice, Trichineloza, Scrapia, Encefalopatia spongiformă bovină şi Rabia.

 

  2.  Norma Sanitară Veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor cu importantă majoră în sănătatea publică şi sănătatea animală este reglementată prin Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.79/18. sept. 2008.

 

  3.  Având în vedere situaţia epidemiologică sub raportul bolilor majore sus menţionate din ţările C.E. precum şi din judeţul Cluj sub raportul rabiei şi a trichinelozei în cadrul Direcţiei sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se impune luarea de urgenţă a unor măsuri privind procedurile de urmat în fiecare acţiune intreprinsă exprimate sistematic şi schematic, în aşa fel încât  însuşirea şi aplicarea lor să fie clară pentru cei care aplică măsurile.

 

  4.  Apariţia unei boli transmisibile a animalelor precum şi cazurile de tăiere de urgenţă sau de moartea animalelor constituie o obligaţie de anunţare pentru deţinători de animale, a persoanelor care vin în contact cu animale prin activitatea pe care o desfăşoară.

 

  5. Anunţarea –notificarea suspiciunii  de către personalul sus menţionat se face printr-un mijloc de comunicare rapidă (telefon, fax) sau prin comunicare directă către medicul veterinar concesionar din localitate sau în lipsa acestuia direct medicului veterinar, zonal precizându-se:

 • Numele şi prenumele, precum şi adresa deţinătorului de animale;
 • Locul unde se află (găseşte) animalul suspect;
 • Specia de animal la care a fost suspicionată boala, numărul animalelor suspecte, categoria de vârstă a animalului/animalelor, codul de identificare a animalelor bolnave;
 • Simptomele bolii;
 • Intervenţiile efectuate – după caz;

 

  6. Medicul veterinar de libera practica imputernicit, odată anunţat, are obligaţia de a se deplasa "urgent"  la locul unde se află animalul sau animalele suspecte ( fermă, exploataţie - G.P., păşune, mijloc de transport, etc.), unde după examinarea animalelor şi suspicionări bolii transmisibile aplică următoarele măsuri în regim de urgenţă:

 • Izolarea animalelor suspecte;
 • Izolarea cadavrelor animalelor, a cărnii şi a produselor obţinute prin tăiere de urgenţă;
 • Interzicerea înstrăinării ori valorificării acestuia;
 • Locurile presupuse a fii contaminate vor fii identificate şi se limitează sau se interzice în totalitate  circulaţia animalelor şi a persoanelor;
 • Se menţine pe loc echipamentele utilizate, în grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosită şi alte obiecte care pot fii purtătoare de contagiu, precum şi furajele;

 

  7.Medicul veterinar de libera practica imputernicit comunică în mod "obligatoriu " situaţia suspicionării bolii, medicului veterinar oficial zonal şi Primarului localiţăţii în care rază teritorială se află animalele suspecte. Comunicarea se face printr-un mod de comunicare rapidă, sau prin comunicare directă. În cazul în care NU se poate lua  legătura cu medicul veterinar oficial zonal, anunţă obligatoriu D.S.V.S.A.- medicul de la Serviciu de Sănătate Animală sau pe Directorul executiv.

  Până la sosirea medicului veterinar oficial zonal, medicul veterinar de libera practica imputernicit urmăreşte evoluţia bolii, examinează efectivul de animale în care a apărut boala. Cazurile noi apărute le izolează şi culege date  cu privire la  apariţia şi evoluţia bolii, eventual persoane sau animale de contact şi supraveghează respectarea măsurilor stabilite.

  8.Medicul veterinar oficial zonal, imediat ce a fost anunţat şi a luat la cunoştinţă despre apariţia unei boli transmisibile "obligatoriu" se deplasează la locul apariţiei bolii, unde după o analiză primară şi confirmarea suspiciunii bolii aduce la cunoştinţa D.S.V.S.A. Cluj - Serviciu de Sănătate Animală şi Directorului Executiv,  suspiciunea bolii.

  În funcţie de situaţie medicul veterinar oficial (zonal) dispune măsuri pe care le aduce la cunoştinţa deţinătorului animalelor şi Primăriei:

 • Interzicerea circulaţiei animalelor, a persoanelor şi a subproduselor de origine animală şi a altor materii şi produse care pot fii purtătoare de contagiu , precum şi a persoanelor din zona suspectă de a fii infectată şi de asemenea ieşirea din locurile contaminate a animalelor, a produselor şi a subproduselor de origine animală, precum şi a obiectelor care ar putea răspândii boala;
 • Oprirea în localitate şi reţinerea într-un spaţiu izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumanţă;
 • Convocarea Unităţii Locale de Sprijin – după caz;

  Pentru "notificarea suspiciunii" bolii, medicul veterinar zonal:

 • Stabileşte coordonatele geografice ale focarului sau  zonei infectate;
 • Stabileşte zona de protecţie şi zona de supraveghere a focarului de boală precum şi mărimea zonei infectate;
 • Inventariază exploataţiile de animale existente in cadrul acestora pe specii şi categorii de vârstă;
 • Întocmeşte ancheta epidemiologică primară;

   Recoltarea probelor pentru efectuarea examenului de laborator în vederea confirmării sau infirmării unei suspiciuni se efectuează  de medicul veterinar oficial zonal, ajutat de medicul veterinar de libera practica imputernicit.

D.S.V.S.A. prin Serviciul de Sănătate Animală şi Unitatea Epidemiologică întocmeşte "Raportul de notificare internă a bolilor suspicionate" în urma "anchetei primare"  efectuată de medicul veterinar zonal şi transmisă la D.S.V.S.A. Cluj.

   Responsabil pentru întocmirea "Raportului de notificare internă a bolii suspicionate" şi transmiterea la A.N.S.V.S.A., este Dr.   Ranga Traian şi Dr. Kerekes Melinda.

   Bolile majore anterior menţionate vor fi transmise şi prin SMS la nr. 0744499151.

  "Raportul de notificare internă a bolilor suspicionate" odată întocmit va fi adus la cunoştinţa Şefului Serviciului de Sănătate Animală, Directorului executiv adjunct şi Directorului executiv.

   Directorul executiv al D.S.V.S.A. Cluj va fii informat ori de câte ori este nevoie, despre suspiciunea unei boli majore şi evoluţia acesteia, de către directorul adjunct sau Şeful Serviciului de Sănătate Animală.

   Pentru fiecare suspiciune Dr. Kerekes Melinda va "deschide" un dosar ce va fii completat cu "piesele"  obligatorii, de către medicul veterinar zonal pe parcursul evoluţiei bolii.

   În situaţia care NU  se confirmă boala suspicionată în urma examenului de laborator, medicul veterinar zonal dispune ridicarea restricţiilor impuse la Notificarea internă a suspiciunii menţionate şi în " Ancheta epidemiologică primară", cu care ocazie întocmeşte o notă ce va fii adusă la cunoştinţa proprietarul animalelor Primăriei şi medicului veterinar concesionar din zona afectată privind ridicarea restricţiilor.

   LSVSA Cluj din cadrul DSVSA Cluj prin medicul veterinar specialist din cadrul secţiei colaborează permanent cu serviciul de Sănătate Animală privind evoluţia şi rezultatul examenelor de laborator efectuate la probele primite şi comunică urgent prin telefon şi Fax rezultatele analizelor pentru luarea de decizii şi măsuri privind boala direct Dr. Kerekes Melinda sau Dr Ranga Traian .

   Din motive de necesitate, toate documentele îndosariate la notificarea suspiciunii bolii se păstrează de către Dr. Kerekes Melinda şi nu se comunică la " Mass media".

   Declararea oficială a bolilor majore ale animalelor anterior menţionate se realizează de către medicul veterinar zonal pe baza diagnosticului stabilit în urma investigaţiilor efectuate, confirmat prin examen de laborator şi înscris în "Buletinul de analiză" emis de L.S.V.S. Cluj.

   "Actul sanitar veterinar de declarare oficială a bolii" se întocmeşte de către medicul veterinar zonal în trei exemplare şi se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, sub semnătura Primarului. Un exemplar rămâne la Primăria localităţii, un exemplar la medicul veterinar zonal şi un exemplar la D.S.V.S.A. Cluj, ce se îndosariază în " Dosarul focarului bolii".

   "Actul sanitar veterinar oficial de declarare a bolii" va fi transmis împreună cu B.A. emis de L.S.V.S. Cluj,  A.N.S.V.S.A., I.D.S.A. şi U.E.C.

  Declararea oficială a bolilor majore – anterior enunţate – va fi trimisă şi prin SMS la nr. 0758 838724. Responsabil de transmiterea actelor enumerate este: Dr. Ranga Traian şi Dr. Kerekes Melinda.  Dr. Ranga Traian întocmeşte pe baza datelor primite de la medicul veterinar zonal şi medicul veterinar concesionar harta GIS, cu stabilirea celor două zone: de protecţie şi de supraveghere. Responsabil de întocmirea în timp util a tuturor adreselor de informare privind evoluţia bolii oficial declarate către: Instituţia Prefectului judeţului Cluj, DSP Cluj, Primării din zona de supraveghere, C.S.V. Concesionate din zona de  protecţie şi supraveghere, alte exploataţii de animale autorizate din zona de protecţia şi supraveghere, sau judeţe limitrofe se numeşte Dr. Kerekes Melinda.

   După declararea oficială a bolii se întocmeşte de către medicul veterinar oficial zonal "Planul de măsuri aprobat" specific pentru fiecare boală majoră în parte ce va fi adus la cunoştinţa proprietarului animalelor bolnave, moarte sau sacrificate de necesitate,Primăriei localităţii pe raza căreia a fost declarată boala, medicului veterinar concesionar, exploataţiilor de animale autorizate din zona şi altor societăţi de profil din zona stabilită.

   Bolile transmisibile ale animalelor se înscriu în registrul de epizootii, atât de către medicul veterinar zonal cât şi de către medicul veterinar de libera practica imputernicit.

   Medicul veterinar de libera practica imputernicit urmăreşte evoluţia bolii şi respectarea măsurilor şi restricţiilor stabilite prin "Planul de măsuri" aprobat şi raportează periodic medicului  veterinar zonal realizarea sau nerealizarea lor , precum evoluţia bolii sau a cazurilor noi apărute de boală.

   Medicul veterinar oficial zonal urmăreşte permanent conform Planului de măsuri stabilit realizarea măsurilor impuse, nerespectarea acestuia se sancţionează conform prevederilor H.G. 984/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile stabilite prin "Actul sanitar veterinar de declarare oficială a bolilor" transmisibile ale animalelor sunt OBLIGATORII pentru toate persoanele  fizice şi juridice de pe teritoriul pe care evoluează boala.

 

   Stingerea oficială a bolii transmisibile ale animalului reprezintă momentul ridicării tuturor normelor şi restricţiilor, atunci când se constată că:

 • Rezultate examenelor de laborator efectuate pe probele prelevate din focarul de boală sau din zona infectată,  respectiv din zona de protecţie sau zona de supraveghere a focarului sau din alte zone limitrofe sunt negative;
 • Pe teritoriul localităţii nu mai există animale moarte, bolnave sau ţinute sub observaţie pentru boala declarată;
 • De la ultima vindecare, tăiere de urgenţă sau moarte a animalelor a trecut perioada prevăzută în normele sanitare veterinare specifice fiecărei boli (2 ani la trichineloză, 3 luni la rabie);
 • S-au realizat integral măsurile de biosecuritate inclusiv vaccinările  de urgenţă şi control, stabilite prin Programul de combatere pentru fiecare boală în parte.

   Actul sanitar veterinar de stingere a bolii se întocmeşte de medicul veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitare Veterinare Zonale se înregistrează la Primăria localităţii în a cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, sub semnătura Primarului şi se prezintă şefului Serviciului de Sănătate Animală din cadrul D.S.V.S.A. Cluj.

Actul sanitar veterinar de stingere  a bolii se întocmeşte în trei exemplare: un exemplar rămâne la Primăria localităţii în a cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, un exemplar la medicul veterinar oficial al C.S.V. Zonale şi un exemplar la "dosarul bolii", de la D.S.V.S.A. Cluj.

   D.S.V.S.A. Cluj înscrie în "Registrul de epizootii" datele oficiale primite de la medicii veterinari zonali şi le trimit lunar Direcţiei Bunăstare Animală şi Unitatea Epidemiologică Centrală din cadrul A.N.S.V.S.A.

   Înscrierea în "Registrul de epizootii" de la Serviciul de Sănătate Animală  din cadrul D.S.V.S.A. Cluj se face de către Dr. Kerekes Melinda, iar transmiterea către Direcţia  Bunăstarea Animalelor şi Unitatea Epidemiologică Centrală se face de  către Dr,   Ranga Traian.

  Nerespectarea prevederilor prezentei note se sancţionează H.G. nr. 984/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ioan OLELEU