Fisa serviciului|

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEANU MARE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al

Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă

Având în vedere :

–  Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările  prin Legea nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr. 25/2004; 

–  O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

–  Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

–  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

–  Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice; 

–  Hotărârea Consiliului Local CEANU MARE nr. _____din  ____ 20__, privind înfiinţarea si organizarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă  “ pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

În temeiul art.38 (2) literele e, k, n, q, art.68 (1) literele h, i şi art.46 (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE Nr____/___________

Articol unic se aprobă “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă“, în forma prezentată în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Preşedinte  de sedinta  SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL

________________  Fcţ. Pb. Balcau Nelia _________

   Vizat juridic

  Consilier Juridic PINTILIE CLEMENT

 

 

R O M A N I A

JUDETUL CLUJ

Consiliul Local al comunei CEANU MARE

NESECRET

Exemplar nr.__

Anexa la Hotărârea Nr._______din__________

 

 

 APROB

Preşedintele Comitetului

Local pentru Situaţii de Urgenţă

   Primar: d-l PACURAR VIRGIL

   

 

REGULAMENTUL

DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al

 Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

Întocmit,  Cs Jr.Pintilie Clement  Însuşit,  ISVSUTritean Dumitru

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Cap.1.  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1  Criterii generale

Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, cu o dotare specifică care se constituie în subordinea consiliului local, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.

Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă, stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Cluj in colaborare cu Inspectoratul de pompieri,,Avram Iancu,,Cluj.

(2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul localităţii

(3) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate încheia contracte pentru asigurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă cu alte servicii voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă cu acordul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Cluj, în condiţiile legii.

Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se face pe baza următoarelor criterii:

a)  tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă;

b)  clasificarea localităţilor din punct de vedere al riscului;

c)  numărul de  locuitori din sectorul de competenţă;

d)  căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a acestora;

e)  sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;

f)  suprafaţa sectorul de competenţă;

g)  măsurilor stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, Planul de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă, planul de cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenţă;

 Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui Serviciu  voluntar pentru situaţii de urgenţă se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă  al judeţului Cluj.

Cap. 2 ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE  SERVICIULUI  VOLUNTAR

Art. 2  Conducerea şi structura organizatorică

A. Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă înfiinţat/organizat în subordinea consiliului local Ceanu Mare , este condus de un şef, profesionist în domeniu d-l Tritean D-tru, şi are în structură:

 1. Compartiment/specialişti pentru prevenire . Formaţii de intervenţie – structuri specializate – care au în compunere echipaje/grupe de intervenţie specializate, organizate în raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje folosite precum şi echipe specializate în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, denumite în continuare formaţii de intervenţie;
 2. Dispecerat,
 3. încăpere pentru personal;
 4. încăpere activităţi administrative;
 5. magazie pentru materiale;
 6. atelier de reparaţii şi  întreţinere;
 7. garaje pentru autospeciale şi utilaje, alt personal, compartimente, spaţii justificate de nevoile operative;

  B. Organizarea

– conform Anexei nr. 1 Organigrama Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă

  C.  Personalul

Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă  se încadrează cu persoane apte de muncă, cu vârsta cuprinsă între 18 – 65 ani, femei şi bărbaţi, pe bază de cerere scrisă ca voluntar.

  Personalul va fi asigurat cu voluntari care îndeplinesc următoarele  condiţii:

–  persoane apte de muncă, cu o condiţie fizică şi stare de sănătate bună.

–  care manifestă interes şi disponibilitate pentru această activitate.

–  persoane apte medical pentru activităţi cu solicitare fizică şi psihică crescută.

–  persoane care nu deţin funcţii, care prin specificul lor necesită prezenţa la locul de muncă în caz de dezastre.

–  persoane verificate şi atestate de către instituţiile abilitate, pentru acţiunile de intervenţie;

  Drepturile personalului ce încadrează Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt următoarele :

–  participă activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contratul.

–  beneficiază gratuit de asigurare de viaţă şi pentru accidentele care au survenit pe timpul participării la acţiuni de intervenţie sau şedinţelor de pregătire.

–  beneficiază gratuit de asistenţă medicală, medicamente, spitalizare şi de pensia pentru accidente sau bolile ce au survenit pe timpul participării la acţiuni de intervenţie sau al şedinţelor de pregătire.

–  li se asigură mijloace de transport şi de protecţie pe timpul pregătirii sau desfăşurării acţiunilor de intervenţie .

–  beneficiază gratuit de hrană şi de cazare pe timpul participării la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor.

–  beneficiază de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.

Obligaţiile personalului ce încadrează Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă sunt următoarele:

–  sa îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;

–  sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;

–  sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;

–  sa ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.

Art. 3  Relaţiile dintre structurile serviciului

Activităţile ce se desfăşoară pentru acoperirea riscurilor potenţiale în sectorul de competenţă atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional  la care participă  Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă vor fi organizate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi verificate de preşedintele acestuia, respectiv primarul localităţii..

Şeful serviciului este şeful personalului din compartimentul/specialişti pentru prevenire, formaţiei de intervenţie şi atelierului de reparaţie şi întreţinere şi conduce nemijlocit atât activităţile de pregătire cât şi acţiunile de prevenire şi intervenţie desfăşurate în sectorul de competenţă.

Relaţii dintre/cu alte posturi:

a. ierarhice : – Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă se subordonează nemijlocit conducătorului unităţii administrativ-teritoriale;

–  personalul serviciului se subordonează nemijlocit şefului de serviciu;

– personalul ce încadrează echipajul/grupa de intervenţie /echipa specializată se subordonează nemijlocit şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată.

b. funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;

c. de control: controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor  şi protecţie civile de către instituţiile, operatorii economici şi cetăţenii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 4  Organizarea pe ture a serviciului voluntar

  A.  Operaţionalizarea, asigurarea alarmării şi intervenţiei graduale în cazul situaţiilor de urgenţă, astfel:

La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie se ţine seama de următoarele criterii operaţionale:

a) timpul mediu de alertare: 5 – 10 minute, în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau din noapte la care s-a produs situaţia de urgenţă;

b) timpul de răspuns;

c) raza medie a sectorului de competenţă: 5 – 10 km;

d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenţie: 50 km/h.

Timpul maxim de răspuns:

a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;

b) în cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit: 30 de minute;

c) în celelalte localităţi cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 45 de minute.

Criteriile operaţionale se corelează, după caz, cu criteriul complementarităţii dat de existenţa în sectorul de competenţă a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Răspunderea pentru asigurarea capacităţii de intervenţie revine Comitetului Local  şi şefului Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, aceasta putând fi verificată periodic prin alarmarea formaţiilor de intervenţie cu aducerea personalului şi scoaterea tehnicii pe locul de adunare.

Pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de răspuns a Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor administraţiei publice locale şi funcţionarea corespunzătoare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, alarmarea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor este asigurată de personalul din serviciul de permanenţă organizat la sediul Consiliului Local. La primirea atenţionărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă să se instituie serviciul de permanenţă cu 1/3 din personal la toate Serviciile voluntar  pentru situaţii de urgenţă ale Consiliilor Locale/primăriilor din zona de risc.

Numărul de telefon sau modalităţile de anunţare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vor fi afişate la sediile tuturor instituţiilor publice şi operatorilor economici, precum şi în toate locurile/spaţiile publice de pe raza localităţii;

Posturile telefonice stabilite de primari pentru primirea anunţurilor privind producerea unor situaţii de urgenţă vor fi funcţionale pe întreaga durată a celor 24 ore, iar personalul de serviciu instruit pentru completarea notei de anunţare, precum şi pentru alarmarea personalului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ şi Serviciului Voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă. 

La fiecare serviciu de permanenţă pentru anunţarea/primirea anunţurilor/avertizărilor se va asigura un aparat FAX pentru primirea avertizărilor meteorologice si altor comunicate de la eşaloanele superioare, precum şi tabele cu numere de telefon utile în cazul producerii unor situaţii de urgenţă: serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, (Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,  număr unic apeluri de urgentă-112, ambulanţa, prefectură, consiliul judeţean, servicii de gospodărire a apei, electricitate, gaze etc.;

Alarmarea Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă în scopul desfăşurării acţiunilor de intervenţie sau prin exerciţii de antrenament se face de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi/sau de şeful Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă din dispoziţia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorului legal al acestuia, prin punerea în aplicare a Planului de înştiinţare şi alarmare  al  Serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă.

Verificarea stării de operativitate a  Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă se executa semestrial de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi anual de personal cu atribuţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Cluj prin exerciţii de alarmare şi intervenţie ,în timpul sau în afara programului.

Prin exerciţii de alarmare se verifică şi capacitatea de răspuns a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi a Centrului Operativ(C.O.), pe baza Planului de înştiinţare şi alarmare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Această activitate se desfăşoară anual de regulă pe timpul executării controalelor de personalul cu atribuţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Cluj.

Evidenţa prezentării personalului şi a participării acestuia la intervenţie se face de către personalul care asigură permanenţa la sediul Consiliului Local sau la sediul Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă , sau de o persoană desemnată de acesta în acest scop,ISVSU d-l Tritean D-tru.

Art. 5  Ducerea acţiunilor de intervenţie.

Derularea intervenţiei se face gradual, după caz, astfel:

a)  alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă  al judeţului Cluj, precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;

b)  intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciile voluntare;

c) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către serviciul privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;

d) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către structurile profesioniste.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă solicită în sprijin intervenţia serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de intervenţie sau, după caz, a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

   Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie are la bază următoarele principii:

–  prioritatea salvării vieţilor omeneşti faţă de orice alte acţiuni;

–  asigurarea logistică a intervenţiei;

–  cooperarea continuă cu alte forţe şi formaţiuni participante la intervenţie;

   Constituirea formaţiilor pentru intervenţie:

–  în cazul alarmării pentru intervenţie, se consideră că s-a realizat capacitatea de intervenţie, atunci când s-au prezentat pe locul de adunare 2/3 din personalul Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă cu dotarea de bază completă.

–  Dotările speciale se încarcă pentru a fi transportate la locul intervenţiei doar dacă se impune folosirea lor în scopul prevenirii agravării situaţiilor de urgenţă, limitării sau înlăturării consecinţelor acesteia.  

La primirea anunţului despre producerea unei situaţii de urgenţă, şeful serviciului trebuie să reţină:

–  date cunoscute despre situaţia de urgenţă produsă, cauzele acesteia, particularităţi ale zonei în care urmează să intervină;

–  itinerarul de deplasare;

–  asigurarea legăturilor, modul de transmitere a datelor şi informaţiilor;

–  ce forţe şi mijloace mai sunt implicate în intervenţie;

–  cine conduce acţiunile de intervenţie, locul de adunare după terminarea intervenţiei;

–  asigurarea logistică a intervenţiei.

NOTA: teritoriul fiecărei localităţi constituie SECTORUL  DE COMPETENŢĂ EXCLUSIVĂ a fiecărui Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  care este direct răspunzător de organizarea şi conducerea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă cu forţe, tehnică şi materiale proprii.

Pentru intervenţii în afara sectorului de competenţă, şeful serviciului (înlocuitorul legal) va cere aprobarea Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).

Art. 6  Atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

 1. A.  ATRIBUŢII GENERALE ALE SERVICIULUI

a)  Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protecţie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte măsuri de protecţie a cetăţenilor in caz de situaţii de urgentă;

b)  Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe  stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;

c)  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare  împotriva  incendiilor şi de protecţie civilă;

d) Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva  incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;

e)  Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;

f)  Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.

A. ATRIBUŢIILE COMPARIMENTULUI/SPECIALIŞTILOR PENTRU PREVENIRE

–  planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

–  desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

–  participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;

–  monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

–  participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, precum si a populaţiei;

–  controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;

–  participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

–  stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

–  planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;

–  organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

–  participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

–  constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

–  acordă sprijin unităţilor de învăţământ  în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

–  asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;

–  desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific.

–  pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău.

–  supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;

–  cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.

B.  ATRIBUŢIILE  FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE

Acţiunile de intervenţie  au ca scop salvarea vieţii oamenilor, a bunurilor materiale, a protecţiei mediului, înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă precum şi normalizarea activităţilor economico – sociale şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

–  salvarea cu prioritate a vieţii oamenilor;

–  acţiunile de intervenţie se  desfăşoară pe teritoriul localităţii;

–  subordonarea ierarhică Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

–  cooperării şi complementarităţii cu alte forţe implicate în intervenţie;

–  încadrării cu voluntari;

–  admiterii la intervenţie a personalului pe bază de verificări şi atestări organizate de forurile competente;

–  asigurării dotării materiale şi a logisticii de către Consiliul Local  CEANU MARE

D. ATRIBUŢIILE ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE ŞI A ECHIPELOR  SPECIALIZATE 

–  organizează intervenţia unitară a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgentă şi înlăturarea efectelor negative ale calamitaţilor naturale şi catastrofelor;

–  în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii administrativ-teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al judeţului Cluj, stabilind împreună cu conducătorii locurilor de muncă măsurile necesare ce se impun;

–  cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de competenţă;

–  transmite date şi informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).

–  organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături – salvarea victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice.

–  salvarea persoanelor şi bunurilor materiale în caz de inundaţii sau accidente la baraje hidrotehnice.

–  salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate substanţe chimice sau radioactive.

–  participarea la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a accidentului major.

–  participarea la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate.

–  participarea temporară la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică dimensiune.

–  participarea instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora .

–  asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la cererea altor servicii de urgenţă.

–  participarea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor  şi a populaţiei din sectorul de competenţă.

Art. 7  Atribuţiile atelierului

Personalul specializat din cadrul atelierului execută:

 • lucrări de asistenţă la autospecialele de intervenţie;
 • lucrări de intervenţie tehnică la utilaje de intervenţie;
 • lucrări de asistenţă tehnică a accesoriilor de intervenţie;
 • zilnic verificarea şi îngrijirea mijloacelor tehnice din dotarea serviciului;
 • spălarea şi curăţirea generală a mijloacelor de intervenţie;
 • gresarea şi ungerea autospecialelor;
 • control tehnic la autospeciale, utilaje şi accesorii;

Autospecialele, motopompele şi utilajele cu defecţiuni sunt scoase din intervenţie, despre acest lucru este anunţat obligatoriu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului Cluj.

Cap.3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI  VOLUNTAR 

A. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE SERVICIU

Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu, responsabil de capacitatea de intervenţie a serviciului.

Are următoarele atribuţii:

–  planifică şi conduce personal pregătirea şi evaluarea personalului serviciului voluntar;

–  conduce şi coordonează nemijlocit activitatea de pregătire şi desfăşurarea exerciţiilor practice şi teoretice;

–  conduce şi coordonează activitatea formaţiilor de intervenţie în toate situaţiile întâlnite pe timpul intervenţiilor;

–  se preocupă pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de atestare;

–  asigură mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la intervenţii, precum şi la exerciţiile de pregătire;

–  răspunde de evidenţa personalului care încadrează serviciul voluntar;

–  răspunde de menţinerea stării de înzestrare cu tehnică şi materiale de bună calitate ;

–  face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului;

–  efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi membrii serviciului, consemnând aceasta în fişele individuale;

B. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI  PENTRU PREVENIRE

(cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor)

–  Este direct subordonat Şefului Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă

Specialistul pentru prevenire(cadrul tehnic/consilierul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor), desemnat la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor economici/ instituţiilor publice subordonate acestora, au următoarele obligaţii principale:

a)  elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;

b)  controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care l-a desemnat;

c)  elaborează şi supun spre analiză primarului sau conducătorului instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;

d) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de performanţă a serviciilor  de urgenţă din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi fac propuneri de optimizare a acestora;

e)  elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică;

f)  participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

g)  propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

h)  acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;

i)  răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor incendiilor;

j)  întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii incendiilor;

k)  verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenţie a formaţiilor de intervenţie;

l)  întocmeşte documentaţii şi situaţii pe linia  apărării împotriva incendiilor;

m) atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;

n)  răspunde de pregătirea şi informarea populaţiei din zona de competenţă;

 • o)  supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale, etc.;

p)  propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale .

q)  acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi obiectivelor economice subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite;

r)  execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.

Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale pentru specialiştii pentru prevenire (cadre tehnice/ consilieri) se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, sau în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General, pe baza standardelor ocupaţionale.

C. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI  PENTRU PREVENIRE

(inspectorului de protecţie civilă)

–  Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor  potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

–  Este direct subordonat Şefului Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă;

–  Întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă;

–  Verifică menţinerea în permanenţă a stării de operativitate a punctelor de comandă de  protecţie civilă şi dotarea acestora conform normativelor în vigoare;

–  Asigură măsurile organizatorice  necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei civile la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;

–  Conduce lunar pregătirea formaţiilor de intervenţie de protecţie civilă;

–  Verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenţie;

–  Elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă anuale şi lunare, de pregătire a formaţiilor de intervenţie, a salariaţilor şi populaţiei;

–  Conduce, lunar instructajele şi şedinţele de pregătire organizate şi ţine evidenţa participării la pregătire;

–  Întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni , alarmare, protecţie N .B.C. deblocare –  salvare, medicală, sanitar – veterinară, evacuare, logistică, dezastre, situaţii de urgenţă, etc.;

–  Răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, dezastrelor şi conflictelor armate;

–  Ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie individuală necesare populaţiei şi salariaţilor din zona de competenţă;

–  Răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă, de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;

–  Prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte probleme specifice;

–  Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor în zona competenţă;

–  Acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

–  Participă la activităţile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri)  organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judeţului Cluj şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă;

–  Participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;

–  Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor de intervenţie şi realizarea măsurilor de protecţie civilă;

–  Răspunde de respectarea regulilor  de păstrare mânuire şi evidenţă a documentelor secrete şi nesecrete, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă.

–  Execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.

 1. C.  ATRIBUŢIILE ŞEFULUI FORMAŢIEI DE INTERVENŢIE

–  conduce nemijlocit activitatea de pregătire a formaţiilor de intervenţie, desfăşurarea şedinţelor de pregătire şi a exerciţiilor practice şi teoretice;

–  conduce activitatea formaţiei de intervenţie în toate situaţiile pe timpul intervenţiei;

–  răspunde de mobilizarea membrilor formaţiilor pentru participarea la intervenţii, precum şi la exerciţiile de pregătire;

–  răspunde de evidenţa personalului care încadrează formaţia de intervenţie;

–  răspunde de menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi materialelor din înzestrarea formaţiei de intervenţie;

–  face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;

–  face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii şi materialelor deteriorate sau uzate pe timpul intervenţiei ;

–  efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi membrii detaşamentului, consemnând aceasta în fişele individuale.

 1. D.  ATRIBUŢIILE ŞEFULUI ECHIPAJULUI/GRUPEI DE INTERVENŢIE, ECHIPEI SPECIALIZATE.

Este şeful nemijlocit al personalului din compunerea echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată şi are următoarele atribuţii:

–  păstrează evidenţa membrilor echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate pe care o conduce;

–  se preocupă în permanenţă de menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii din dotare;

–  mobilizează şi conduce grupa/echipajul/echipa la activităţile la care ia parte;

–  coordonează activitatea membrilor echipajul/grupa de intervenţie /echipa specializată, stabilind atribuţiile fiecăruia în cazul participării la intervenţie;

–  răspunde de păstrarea şi respectarea N.T.S.M. pe timpul pregătirii şi participării la intervenţii;

–  informează şeful serviciului şi/sau şeful formaţiei imediat ce survine o modificare în structura echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate sau a datelor personale ale membrilor (schimbare de nume, loc de muncă, domiciliu, număr de telefon, etc.);

 

 1. E.  ATRIBUŢIILE CONDUCĂTORILOR AUTOSPECIALELOR DE INTERVENŢIE/MACANIC MOTOPOMPĂ (şofer)

Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu.

Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie care are în dotare şi exploatare autovehiculul. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

–  răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a autospecialei de intervenţie;

–  completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al autospecialei de intervenţie;

–  desfăşoară activităţile simple de întreţinere;

–  propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;

–  informează şeful echipajului/grupei de intervenţie cu orice problemă care apare la autospecială;

–  ţine evidenţa tehnicii, accesoriilor, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autospeciala de intervenţie pentru acţiuni de intervenţie;

–  dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau la dispoziţia şefului echipajului/grupei de intervenţie sau punctului de lucru;

–  informează superiorii despre capacitatea de intervenţie a autospecialei;

 1. F.  ATRIBUŢIILE MECANICULUI DE UTILAJ

Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie care are în dotare şi exploatare utilajul. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

–  răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a utilajului de intervenţie;

–  completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al utilajului de intervenţie;

–  desfăşoară activităţile simple de întreţinere;

–  propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;

–  informează şeful echipajului/grupei de intervenţie cu orice problemă care apare la utilaj;

–  ţine evidenţa tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din utilaj pentru acţiuni de intervenţie;

–  dispune utilajul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau la dispoziţia şefului echipajului/grupei de intervenţie sau punctului de lucru;

–  informează superiorii despre capacitatea de intervenţie a utilajului ;

 1. G.  ATRIBUŢIILE MEMBRILOR ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE ŞI ECHIPELOR SPECIALIZATE

Personalul Serviciul Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă

   A.  atribuţii generale:

–  participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii specia

Comments are closed.

Close Search Window