Atenționare meteo și inundații|

ROMÂNIA  JUDEȚUL CLUJ    COMUNA CEANU MARE  Primar,

Dispoziția nr.506  din data de : 01 noiembrie 2016    privind constituirea Unității Locale de Sprijin,la nivelul comunei Ceanu Mare

Primarul comunei Ceanu Mare,din județul Cluj

Având în vedere prevederile art.26 alin.(5^1) lit.c) și art.28 din OG nr.42/2004(R) privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,republicată, În temeiul prevederilor din art.63 alin.(1) lit.e),art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001(R) privind administrația publică locală,republicată,

d i s p u n e :

Art.1. Se constituie Unitatea Locală de Sprijin,la nivelul Comunei Ceanu Mare, având următoarea componrnță:    –   Moldovan Ana-Liliana – Primar,               –   Rus Alexandru – Viceprimar,   –  Balcău Nelia – secretar comuna Ceanu Mare   –   Morar Radu – Șef Post Poliție     –  Petruța Nicolae-Leontin – Director Școala Generală     –   Mara Mihai – Medic Dispensar Uman      –   Popa Adelia-Arabela – Medic Dispensar Veterinar     –   Tritean Dumitru – Inspector Situatii de Urgență și Pompier   –  Cuc Nicolaie-Alexandru – Consilier Consiliul local       –   Bodea Emil – Consilier Consiliul local                                                        –   Tothăzan Alexandru – Consilier Consiliul local

Art.2. Unitatea Locală de Sprijin,la nivelul Comunei Ceanu Mare, are următoarele atribuții:   a)  efectuează analiza periodică a situației sanitar veterinare,de pe raza comunei Ceanu Mare,   aducând propuneri pentru luarea de măsuri corespunzătoare,  b)  propune măsuri pentru instruirea și folosirea,conform normelor sanitar veterinare,a pășunilor, a adăposturilor pentru animale și păsări,    c)  i-a măsurile cuvenite,pentru strângerea și distrugerea cadavrelor de animale și păsări,

d) sprijină acțiunile de ecarisaj,pentru câinii fără stăpân,   e)  stabilește Planul general de măsuri,pentru prevenirea și combaterea epizootiilor,în conformi-   tate cu prevederile legale,și cu recomandările primite din partea Centrului Județean de Com – batere a Bolilor,prin popularizare și aducere la cunoștința cetățenilor.    f)  asigură baza tehnică și materială,condițiile organizatorice necesare aplicării Planului general  de măsuri aprobat,

g)  urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere, stabilind responsabilitățile pentru fiecare membru al Unității Locale de Sprijin,pe sectoare de activitate,și pe zone teritoriale(cătune)  h)  analizează operativ evoluția epizootiei apărute,și eficiența măsurilor intreprinse,eventual adoptă măsurile de corecție care se impun,pentru combaterea răspândirii bolilor de la animale,la păsări,la om i)  în caz de apriție a focarelor de boală,Unitatea Locală de Sprijin,va fi convocată de către Primar,   având următoarele obligații :      -1) să controleze dacă au fost aplicate,măsuri de izolare a animalelor,păsărilor suspecte de îmbolnovire sau bolnave,și să fixeze restricțiile necesare,după caz,la circulația animalelor,a păsărilor,a cărnii și pro- duselor de origine animală,a furajelor,a materialelor care ar putea fi contaminate.

-2) să efectueze cercetări în legătură cu extinderea bolii,a epizotiiei,și să întocmească cartografia ani – malelor,păsărilor,din gospodăriile populației afectate,sau suspecte de îmbolnăvire recentă.

-3) să dispună sistarea emiterii Carnetelor de Producător și Adeverințelor de Sănătate pentru animale,în vederea desfacerii de produse de origine de animală,sau a vânzării de animale din acea zonă calamitată -4) să dispună și organizeze,acțiuni de deratizare și dezinseecție,împotriva factorilor generatori de epi -zotie sau maladie transmisibilă,în funcție de natura,locul și amploarea fenomenului epidemiologic.

-5) să intreprindă orice alte acțiuni specifice, pentru prevenirea și combaterea epizootiilor

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziție, se încredințează membrii Unității Locale de Sprijin,Medicul Veterinar,Postul de Poliție Ceanu Mare,Compartimentul ISVSU , și Com-partimentul de Relații cu publicul, din cadrul Primăriei Ceanu Mare.  Art.4.Prezenta dispozitie se va comunica Instituției Prefectului Cluj,și tuturor persoanelor interaste.

Primar,   Avizat de legalitate,    ing.Moldovan Ana-Liliana    pentru secretarul UAT,      cs.jr.Pintilie Clement 

 

Comments are closed.

Close Search Window