Eliberarea certificatului fiscal către contribuabili|

Un capitol foarte important din economia comunei Ceanu Mare il constituie achitarea „deducerilor la BUGETUL LOCAL” de catre contribuabilii care sunt platitori de impozite pe venituri si de taxe pe serviciile publice prestate de autoritatile locale in favoarea cetateanului.
Asezat in societatea, cetateanul este legat in mod organic de viata si economia colectivitatii locale, acolo avand nevoi, drepturi si obligatii care-i definesc identitatea si personalitatea sa ca individ uman.
Prin urmare, din existenta unei vieti comunitare organizate, statul de drept si democratic, recunoaste si ocroteste „autonomia functionala” a autoritatilor locale: primar, viceprimar, consiliu local, alese sau semenate si aflate in timpul mandatului in slujba cetatenilor care sunt parte a vietii active a politicii administratiei locale asa cum se retine din Lg.215/2001 si Lg.286/2006 cat si din Lg.52/2003.
Avand libertarea de a cere si a fi informat de catre cei alesi, CONTRIBUABILUL ia la cunostinta despre cele referitoare la economia si bugetul local al comunei prin aducerea lor la cunostina publicului, conform legii transparentei decizionale, asa incat sa poata fi documentat in partea cuvenita lui, asupra:

 • impozitelor locale
 • taxelor locale
 • chiriilor pe: terenuri, cladiri si servicii
 • penalitatilor
 • amenzilor
 • formelor de executare silita

Aprobarea anuala a „bugetului de stat”, cu oglindire in „bugetele locale”, are o incidenta directa asupra stabilirii „impozitelor si taxelor locale” care ne privesc pe noi toti, ca fiind cei care determinam economiile locale, fie la progrese si prosperitate, fie la pauperizare si regrese.
Din acest motiv, legea stabileste „dezbaterea publica” a proiectului de buget local, unde amendamentele propuse de cetatean sunt evaluate si consemnate ca repere de orientare a politicii macroeconomice locale.
Fiind asa de importante, aceste instrumente de colectare a veniturilor bugetare: „impozitele si taxele locale” nu raman simple articole bugetare evidentiate in capitole distincte ale „bugetului local aprobat” ci ele arata mult mai mult cu forta si pregnanta: „sanatatea economiei locale a comunei”!
Astfel, „impozitele MARI” arata un „buget sarac si pauper” si o populatie saraca, iar niste „impozite MICI” demonstreaza ca avem o economie locala „sanatoasa si viabila” cu niste CONTRIBUABILI vigurosi si ordonati. Lg.500/2002 a finantelor publice si O.U.G.45/2003 modificata de legea din 7 august 2006 a finantelor publice locale la cap. de venituri si cheltuieli din cadrului bugetului local retin specific aceste „instrumente de executie bugetara: TAXA SI IMPOZITUL”.
TAXA: – „este suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica”
IMPOZITUL: – „este prelevarea (retinerea) obligatorie, fara contraprestatie in schimb, si nerambursabila in cota de echivalent, efectuata de administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes obstesc si general”.

Odata stabilite la nivel central si national, pe ramurile economiei nationale, impozitele si taxele sunt preluate si corelate de bugetele autoritatilor locale prin limitele stabilite la nivel central de: minimul efortului bugetar si maximul admis al efortului bugetar national.
Deci se pot cunoaste cu exactitate domeniile unde se fixeaza „impozitele si taxele locale”:

  • in serviciile publice
  • in autorizarea executarii de constructii sau amenajarilor si renovarii
  • in autorizarea infiintarii de firme
  • in utilizarea serviciiler publice
  • taxele funciare: pe terenuri intra/extravilane, animale, pasunat asigurat

Impozitele locale sunt stabilite pe domeniile de impozitare, fixate la nivel central de catre Guvern si preluate la nivel local de catre Consiliul Local.
Prin urmare vom avea:

  • impozitul pe venitul declarat
  • impozitul pe profitul obtinut
  • impozitul pe produse si circulatia marfurilor
  • impozitul pe bunurile declarate ca fiind impozabile
  • impozitul pe exploatarea agricola

Alaturi taxei si impozitului, mai apare un instrument fiscal, deosebit de util in colectarea de venituri la bugetul local – CHIRIA, ca o varianta a taxei percepute doar in baza unui contract de inchiriere/concesiune, ea fiind fixata pe domenii de catre M.F.Pb., cu limite ce pot fi cuantificate dupa rata inflatiei anuale.
La instrumentele deja prezentate se adauga altele care detin o trista reputatie:
– PENALITATILE care sunt partea inerenta a neonorarii scadentei la impozite, taxe si chirii care au devenit exigibile; forma si cuantumul lor se fixeaza prin Codul Fiscal si functioneaza ca si clauze contractuale ori se aplica prin acte de autoritate ad-ive/judecatoresti.
Aplicarea penalitatilor este de competenta autoritatilor locale si centrale, ori curge de drept din obligatiile neonorate in contracte si sunt aplicate cu concursul instantelor de judecata la cererea celui pagubit.
– EXECUTAREA SILITA este un mijloc de constrangere foarte eficient, ca o masura legala care o suporta un rau platnic, ea avand doua variante: „vanzarea de bunuri a datornicului” si „POPRIREA venuturilor banesti”.
– AMENDA intregeste cadrul legal aflat la indemana autoritatilor locale de a strange veniturile la bugetul local si se aplica la infaptuirea unei contraventii la lege su actele ad-ive locale. Ea se constata de catre: primar, viceprimar, inspectori si organele de politie.
o activitate asa de laborioasa cere un efort de echipa si avem de apreciat aceasta la cei care muncesc in departamentul financiar – contabil al Consiliului Local, astfel: d-l insp.financiar Zahan Marcel, d-na ref.contabil Pop Viorica si insp.contabil Tania Stefan, d-l perceptor fiscal Ioan Soporan si casierul unitatii d-na Cocan Emilia.
Cooperarea cu gardienii publici din Politia locala, d-nii Maier Dan si Haiduc Romulus, acopera unele neajunsuri si rezolva greutatile ivite pe parcursul acestei activitati delicate la care isi aduc aportul si lucratorii Postului local de Politie: insp.sef post d-l Banea Gigel si d-l agent Ogreanu Florin.
In comuna noastra, aceasta strangere a „samilor” catre statm este totusi o activitate organizata si civilizata, cetatenii comunei Ceanu Mare avand un spirit de cultura adecvat acestor timpuri, contribuie pregnant la intarirea economiei locale, aceasta fiind in folosul tuturor locuitorilor si a colectivitatii locale in general.
* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

ROMANIA  Judetul Cluj   Primaria Ceanu Mare   pag.web. www.ceanu-mare.ro ;  e-mail : primaria@ceanu-mare.ro   Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715

INFORMARE PUBLICA

Actele necesare pentru eliberarea unui Certificat Fiscal

– CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE (formular tip);
– ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I.  – TAXA DE TIMRU DE 4 LEI ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI;
– IMPUTERNICIRE (IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA);
*)IN CAZUL IN CARE SE SOLICITA CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII:
– ACTUL DE DECES AL PERSOANEI PENTRU CARE SE DEZBATE SUCCESIUNEA
– ACTE DOVEDITOARE DIN CARE SA REAIASA CALITATEA PERSOANEI FIZICE DE A OBTINE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA, DUPA CAZ:    – CERTIFICAT DE NASTERE ; CERIFICAT D CASATORIE ; ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE SOLICITA CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. ; SENTINTA JUDECA- TOREASCA DE DIVORT ; ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI ; CERTIFICAT DE CALITATE DE MOSTENITOR / LEGATAR; CERTIFICAT DE MOSTENITOR / LEGATAR; TESTAMENT ;Toate documentele in original si xerocopie;
– TAXA DE TIMBRU DE 4 LEI ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI;
– IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.  MENTIONAM CA: in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, in conformi- tate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata,acesta va fi reprezentat de un imputernicit cu procura autentica,Certificatul fiscal se emite doar titularului contribuabilsi suc – cesorilor acestuia,care dovedesc din acte aceasta calitate.
– imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata ;  – conform art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat: ”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de iden -tificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;
– certificatul de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice” se poate transmite si B.N.P.-ului ,unde se dezbate succesiunea, la solicitarea acestuia, conform delegarii date de contribuabil;
– in conformitate cu art. 113 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura  fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ”Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite

    ConsilierJr.Pintilie Clement   Insp.Fiscal ,ec.Zahan Marcel 

Certificatul de atestare fiscala va putea fi transmis si online

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat  pe pagina sa ,ca incepand din 1 iulie, si certificatul de atestare fiscala, si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, se vor putea transmite prin Spatiul privat al contribuabilului.

Incepand cu 01 iulie 2015 se vor transmite prin intermediul SPV (Spatiul privat al contribuabilului) si ”Certificatul de atestare fiscala” si ”Deciziile referitoare la obligaţiile de plata accesorii”.Noile documente se alatura celor peste 15 care se transmit deja online, prin intermediul Spatiului privat al contribuabilului, atat dinspre Fisc inspre contribuabil, cat si in sens invers.

Astfel, potrivit ANAF, in prezent, persoanele fizice pot primi automat de la Fisc:

 • Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anu 2013
 • Decizii de impunere privind platile anticipate, cu titlu de impozit pe profit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu 2015
 • Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de asigurari sociale de sanatate pentru veni -turile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate in anul 2015

De asemenea, la cerere, contribuabilii mai pot primi prin intermediul Spatiului privat:

 • Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de … ;
 • Nota obligatiilor de plata;
 • Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori;
 • Adeverinta de venit
 • Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual

In sens invers, contribuabilii pot emite si comunica Fiscului, online, urmatoarele documente:

 • cerere privind Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de … ;
 • cerere privind Nota obligatiilor de plata;
 • cerere privind Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori.
 • Cerere privind Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual
 • Cerere de eliberare a adeverintei de venit
 • Declaratie de venit (formular 200) – pentru veniturile realizate incepand cu anul 2014
 • Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) – pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

Cum se obtine certificatul de atestare fiscala in prezent

Certificatul de atestare fiscala reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate.Obtinerea certificatului de atestare fiscala este reglementata de Ordinul MFP nr. 752/2006, care a fost modificat prin Ordinul MFP nr. 393/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013.

Reglementarile, care au devenit aplicabile de la 1 mai 2013, fiind valabile si in acest an, au completat cu noi informatii referitoare la starea obligatiilor fiscale lista mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazuta la sectiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscala. Astfel, de la 1 mai, docu -mentul precizeaza daca anumite datorii ale contribuabilului sunt in executare silita sau suspendate la execu- tare silita.Pentru a obtine certificatul de atestare fiscala, firmele trebuie sa solicite documentul la unitatea fiscala care ii administreaza. Cererea-tip completata se depune alaturi de:

 • un Dosar cu sina;
 • o copie C.I. /  B.I. si imputernicire pt. delegat;
 • o copie Certificat inregistrare fiscala;
 • doua timbre fiscale  (2 lei/bucata);
 • documente doveditoare a realitatii contabile cum ar fi: balanta de verificare semnata si stampilata.

Persoanele fizice care au nevoie de certificate, nu trebuie decat sa depuna cererea, prin care solicita docu -mentul si doua timbre fiscale, in valoare de 4 lei.Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de filme pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. In cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare originale,din care un exem- plar se comunica solicitantului sau noului organ fiscal competent, iar celalalt se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.In situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze in cerere numarul de exem -plare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate.

Sursa www.anaf.ro

Preluat si postat,  Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window