Buget, Informații de interes public|

JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA CEANU MARE;Nr.101/C                                                                                                                                                                                                                                                          Tel/Fax 0264-327101 sau 0264-367715                                                                                                                                   www.ceanu-mare.ro ; e-mail primaria@ceanu-mare.ro                                                                               

DESCRIEREA  SISTEMULUI  FISCAL

Un capitol foarte important din economia comunei Ceanu Mare il constituie achitarea „deducerilor la BUGETUL LOCAL” de catre contribuabilii care sunt platitori de impozite pe venituri si de taxe pe serviciile publice prestate de autoritatile locale in favoarea cetateanului.
Asezat in societatea, cetateanul este legat in mod organic de viata si economia colectivitatii locale, acolo avand nevoi, drepturi si obligatii care-i definesc identitatea si personalitatea sa ca individ uman.
Prin urmare, din existenta unei vieti comunitare organizate, statul de drept si democratic, recunoaste si ocroteste „autonomia functionala” a autoritatilor locale: primar, viceprimar, consiliu local, alese sau semenate si aflate in timpul mandatului in slujba cetatenilor care sunt parte a vietii active a politicii administratiei locale asa cum se retine din Lg.215/2001 si Lg.286/2006 cat si din Lg.52/2003.
Avand libertarea de a cere si a fi informat de catre cei alesi, CONTRIBUABILUL ia la cunostinta despre cele referitoare la economia si bugetul local al comunei prin aducerea lor la cunostina publicului, conform legii transparentei decizionale, asa incat sa poata fi documentat in partea cuvenita lui, asupra:

 • impozitelor locale
 • taxelor locale
 • chiriilor pe: terenuri, cladiri si servicii
 • penalitatilor
 • amenzilor
 • formelor de executare silita

Aprobarea anuala a „bugetului de stat”, cu oglindire in „bugetele locale”, are o incidenta directa asupra stabilirii „impozitelor si taxelor locale” care ne privesc pe noi toti, ca fiind cei care determinam economiile locale, fie la progrese si prosperitate, fie la pauperizare si regrese.
Din acest motiv, legea stabileste „dezbaterea publica” a proiectului de buget local, unde amendamentele propuse de cetatean sunt evaluate si consemnate ca repere de orientare a politicii macroeconomice locale.
Fiind asa de importante, aceste instrumente de colectare a veniturilor bugetare: „impozitele si taxele locale” nu raman simple articole bugetare evidentiate in capitole distincte ale „bugetului local aprobat” ci ele arata mult mai mult cu forta si pregnanta: „sanatatea economiei locale a comunei”!
Astfel, „impozitele MARI” arata un „buget sarac si pauper” si o populatie saraca, iar niste „impozite MICI” demonstreaza ca avem o economie locala „sanatoasa si viabila” cu niste CONTRIBUABILI vigurosi si ordonati. Lg.500/2002 a finantelor publice si O.U.G.45/2003 modificata de legea din 7 august 2006 a finantelor publice locale la cap. de venituri si cheltuieli din cadrului bugetului local retin specific aceste „instrumente de executie bugetara: TAXA SI IMPOZITUL”.
TAXA: – „este suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica”
IMPOZITUL: – „este prelevarea (retinerea) obligatorie, fara contraprestatie in schimb, si nerambursabila in cota de echivalent, efectuata de administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes obstesc si general”.

Odata stabilite la nivel central si national, pe ramurile economiei nationale, impozitele si taxele sunt preluate si corelate de bugetele autoritatilor locale prin limitele stabilite la nivel central de: minimul efortului bugetar si maximul admis al efortului bugetar national.
Deci se pot cunoaste cu exactitate domeniile unde se fixeaza „impozitele si taxele locale”:

  • in serviciile publice
  • in autorizarea executarii de constructii sau amenajarilor si renovarii
  • in autorizarea infiintarii de firme
  • in utilizarea serviciiler publice
  • taxele funciare: pe terenuri intra/extravilane, animale, pasunat asigurat

Impozitele locale sunt stabilite pe domeniile de impozitare, fixate la nivel central de catre Guvern si preluate la nivel local de catre Consiliul Local.
Prin urmare vom avea:

  • impozitul pe venitul declarat
  • impozitul pe profitul obtinut
  • impozitul pe produse si circulatia marfurilor
  • impozitul pe bunurile declarate ca fiind impozabile
  • impozitul pe exploatarea agricola

Alaturi taxei si impozitului, mai apare un instrument fiscal, deosebit de util in colectarea de venituri la bugetul local – CHIRIA, ca o varianta a taxei percepute doar in baza unui contract de inchiriere/concesiune, ea fiind fixata pe domenii de catre M.F.Pb., cu limite ce pot fi cuantificate dupa rata inflatiei anuale.
La instrumentele deja prezentate se adauga altele care detin o trista reputatie:
– PENALITATILE care sunt partea inerenta a neonorarii scadentei la impozite, taxe si chirii care au devenit exigibile; forma si cuantumul lor se fixeaza prin Codul Fiscal si functioneaza ca si clauze contractuale ori se aplica prin acte de autoritate ad-ive/judecatoresti.
Aplicarea penalitatilor este de competenta autoritatilor locale si centrale, ori curge de drept din obligatiile neonorate in contracte si sunt aplicate cu concursul instantelor de judecata la cererea celui pagubit.
– EXECUTAREA SILITA este un mijloc de constrangere foarte eficient, ca o masura legala care o suporta un rau platnic, ea avand doua variante: „vanzarea de bunuri a datornicului” si „POPRIREA venuturilor banesti”.
– AMENDA intregeste cadrul legal aflat la indemana autoritatilor locale de a strange veniturile la bugetul local si se aplica la infaptuirea unei contraventii la lege su actele ad-ive locale. Ea se constata de catre: primar, viceprimar, inspectori si organele de politie.
o activitate asa de laborioasa cere un efort de echipa si avem de apreciat aceasta la cei care muncesc in departamentul financiar – contabil al Consiliului Local, astfel: d-l insp.financiar Zahan Marcel, d-na ref.contabil Pop Viorica si insp.contabil Tania Stefan, d-l perceptor fiscal Ioan Soporan si casierul unitatii d-na Cocan Emilia.
Cooperarea cu gardienii publici din Politia locala, d-nii Maier Dan si Haiduc Romulus, acopera unele neajunsuri si rezolva greutatile ivite pe parcursul acestei activitati delicate la care isi aduc aportul si lucratorii Postului local de Politie: insp.sef post d-l Banea Gigel si d-l agent Ogreanu Florin.
In comuna noastra, aceasta strangere a „samilor” catre statm este totusi o activitate organizata si civilizata, cetatenii comunei Ceanu Mare avand un spirit de cultura adecvat acestor timpuri, contribuie pregnant la intarirea economiei locale, aceasta fiind in folosul tuturor locuitorilor si a colectivitatii locale in general.

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)                                                       Cum vor fi identificate persoanele cu venituri nedeclarate.

Ministerul Finantelor Publice a stabilit modalitatea de efectuare a analizei de risc, necesara Fiscului pentru a identifica persoanele cu venituri nedeclarate, printr-un ordin publicat joi in Monitorul Oficial.

Ordinul MFP nr. 773/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 620, din 1 septembrie 2011modifica Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin HG nr. 248/2011.
Potrivit noului act normativ, in vederea selectarii persoanelor fizice supuse verificarii fiscale prealabile documentare, organele fiscale vor identifica, evalua si gestiona riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, prin efectuarea urmatoarelor operatiuni:
• stabilirea surselor de date;
• culegerea datelor detinute de alte entitati;
• formalizarea datelor in structura necesara analizei;
• definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare.
Ce date aduna Fiscul?
Actul normativ prevede ca stabilirea surselor de date sa se realizeze prin evaluarea informatiilor detinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice si stabilirea necesarului de date care trebuie obtinute in vederea identificarii diferentelor dintre situatia fiscala personala si veniturile declarate organelor fiscale, precum si prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, detinute de autoritati publice si alte entitati, necesare determinarii riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.
Autoritatile publice pot obtine aceste informatii prin surse deschise accesului public, pe baza unei cereri adresate de organul fiscal sau direct de la autoritati judiciare care detin informatii in legatura cu situatia fiscala personala a contribuabilului. De asemenea, se prevede ca autoritatile vor avea acces, in temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare si schimb de informatii incheiate, la baze de date dintre organele fiscale si entitatile detinatoare.
Cum se stabilesc persoanele fizice cu potential risc de nedeclarare?
In HG publicata se precizeaza ca, pe baza indicatorilor fiscali si patrimoniali, sa fie definite persoanele fizice cu potential risc de nedeclarare:
• veniturile declarate de persoana fizica, precum si de platitorii de venit;
• cresterea valorii patrimoniului persoanei fizice;
• cheltuielile personale efectuate;
• fluxurile de trezorerie.
Astfel, evaluarea riscului de care sunt pasibili contribuabilii persoane fizice se va realiza pe baza unei comparatii dintre valoarea veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie si valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate.
De asemenea, se va lua in considerare si evaluarea riscului de nedeclarare, acesta reprezentand diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit, pe de o parte, si, pe de alta parte, situatia fiscala personala. In actul normativ publicat se stabileste ca riscul minim acceptat de administratia fiscala prin verificarea incadrarii diferentelor stabilite in limita prevazuta la art. 1091 alin. (4) din Codul de procedura fiscala. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.
Organele fiscale vor procesa si elabora lista persoanelor care depasesc acest risc, urmand sa elaboreze propuneri pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, avand in vedere valoarea riscului de nedeclarare, in ordinea descrescatoare, cu respectarea valorii riscului minim stabilit de Codul de procedura fiscala.
De asemenea, potrivit HG nr. 773/2011, daca pe lista de verificare sunt fi mentionate si persoanele au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al II-lea inclusiv, verificarea se va face concomitent pentru toate aceste persoane.
HG nr. 248/2011 – aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustateFii primul care comenteaza!

Hotararea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 191, din 18 martie 2011.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 109 1 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. — Se aproba Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 17 martie 2011.
Nr. 248.

GUVERNUL ROMANIEI

Cabinet Secretar de Stat

Catre,

PRIMARIILE COMUNELOR JUDETULUI CLUJ

DOMNULUI PRIMAR  

Stimate domnule Primar.

in conformitate cu prevederile art. 286 alin. (8) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 57112003 cu modificările si completările ulterioare „Consiliul local poate acorda scutire de Ia plata impozi -tului pe clddiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întîi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii aparta- mentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltu-iala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, întocmit tn condiliţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandat de către auditorul ener- getic în certificatul de performanţî energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut tn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.I8/2009 privind creşterea performan- ţei energetice a blocurilor de locuinţe,aprobad cu modificări şi completări prin Legea nr.158/201.

Ţindnd cont de faptul că prevederile legale mentionate se aplica incepdnd cu 1 octombrie 2011 şi de faptul ca in localitatea dumneavoastră pot exista locuri de locuinţe sau imobile ai căror propri- etari au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, confirmată pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prin care se constă realizarea măsurilor de intervenţie reco- mandată de cdtre auditorul energetic in certificatul de performanţă energetică sau, dupd caz, in

raportul de audit energetic, vă rugam sa luaţi toate măsurile necesare pentru ca aceştia să fie infor- maţi asupra scutirii si facilitaţilor care pot fi stabilite de către consiliile locale.

Cu deosebiti considerafie,

 

SECRETAR DE STAT

Eugen Curteanu

 Amenzile pot fi esalonate la plata de-acum. Guvernul a modificat legislatia                                         Azi: 14 Iunie 2012 .Guvernul a modificat recent actul normativ care da posibilitatea contribuabililor sa opteze pentru esalonarea obligatiilor fiscale. Astfel, s-au introdus noi categorii de obligatii fiscale care pot fi esalonate la plata, chiar daca pana acum nu puteau beneficia de acest regim.              Printre acestea se numara amenzile, care vor putea fi esalonate pe o perioada de cel mult cinci ani. Noile reglementari au intrat deja in vigoare.

Ordonanta de urgenta nr. 29/2011 prin care s-a dat posibilitatea contribuabililor sa opteze pentru esalonarea obligatiilor fiscale, pe o perioada de cel mult 5 ani a fost modificata recent de Guvern prin OUG nr. 24/2012.
OUG nr. 29/2011 prevede ca, pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente pot acorda, la cererea contribuabililor (persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare), inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.
Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.
Totusi, prevederile OUG nr. 29/2011 nu se aplicau asupra tuturor obligatiilor fiscale restante, fiind excluse, printre altele, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat si obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar.
Prin OUG nr. 24/2012,Guvernul a abrogat aceste prevederi, astfel incat de acum se pot esalona la plata si amenzile, dar si obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii.
„[…] S-a impus completarea cadrului normativ existent care reglementeaza acordarea inlesnirilor sub forma esalonarii la plata, in sensul de a fi cuprinse in obiectul esalonarii si alte categorii de obligatii fiscale, urmarindu-prin aceasta masura, realizarea unui sistem unitar de accesare a esalonarilor la plata, indiferent de creditorul fiscal„, argumenteaza Finantele in nota de fundamentare a OUG nr. 24/2012.
Odata cu abrogarea prevederilor mentionate, Guvernul astabilit si un regim special de esalonare pentru a obligatii fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii.
Astfel, noile reglementari prevad ca pentru contribuabilii care au solicitat esalonarea la plata si care trebuie sa achite obligatiile fiscale intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu are dreptul sa revoce sau sa suspende actul pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii la plata.
In situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa, acesti contribuabili trebuie sa achite obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere. In acest caz, o noua cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune dupa implinirea unui termen de 12 luni de la data comunicarii deciziei de respingere.
In schimb, daca esalonarea la plata a fost aprobata, pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, autoritatea competenta nu poate sa revoce sau sa suspende autorizatia, acordul sau alt act administrativ similar pem otiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa.
Noile prevederise vor aplica si cererilor de acordare a esalonarii la plata in curs de solutionare la data de 7 iunie 2012 (cand noile reguli au intrat in vigoare, odata cu publicarea lor in Monitorul Oficial).
De asemenea, OUG nr. 24/2012 da posibilitatea contribuabililor care beneficiaza deja de o esalonare la plata in momentul intrarii in vigoare a noilor prevederi sa poata solicita esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar, inscrise in certificatul de atestare fiscala.
„Esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar se acorda in aceleasi conditii in care a fost aprobata esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare”, se mai precizeaza in OUG nr. 24/2012.
Actul normativ mai precizeaza ca, in cazul in care valoarea garantiilor constituite pentru esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare acopera si amenzile si/sau obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar, nu se mai constituie garantii.
cs jr Pintilie Clement

Taxe şi impozite 2013. Vezi care sunt noile taxe pe casă, teren şi maşină [HG 1309/2012]

30 DECEMBRIE 2012 0 COMENTARII LOREDANA BENTAN

Citeşte despre:HG 1309/2012hotararea guvernului 1309/2012impozit casaimpozit terenimpozite 2013

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, principalele taxe şi impozite au fost majorate cu 16%. Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 898/2012 în Hotărârea de Guvern nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Totodată, la data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotararea de Guvern nr. 956/2009 care stabilea vechile taxe şi impozite.

Iată care sunt cele mai importante modificări:

Impozitul şi taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILEpe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fiziceArt. 251 alin. (3) Cod fiscal
Tipul clădirii Valoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 935 555
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 254 159
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 159 143
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 95 63
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III – Impozitul şi taxa pe teren 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţiiArt. 258 alin. (2) Cod fiscal
Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
– lei/ha –
0 I II III IV V
A 10353 8597 7553 6545 889 711
B 8597 6499 5269 4447 711 534
C 6499 4447 3335 2113 534 355
D 4447 2113 1763 1.230 348 178

Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport 

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – lei/200 cm3sau fracţiune din aceasta –
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

CAPITOLUL XIII – Sancţiuni

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 294 alin. (3) Cod fiscal Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)–d), cu amendă de la 279 lei la 696 lei
Art. 294 alin. (4)Cod fiscal Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 294 alin. (6)Cod fiscal (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:– contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)–d), cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

Taxe auto şi alte taxe

Nr. crt. Extras din norma juridică – lei–
CAPITOLUL IIITaxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv 28
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
CAPITOLUL IVTaxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145
2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414
CAPITOLUL IV1Taxă pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 5
CAPITOLUL VTaxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere*) 15

 

Prelucrat de catre cs jr Pintilie Clement ( 30.12.2012)

Ce modificări sunt aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal prin HG nr. 613/2013?

Aug 23, 2013 Postat De Adrian Benta In FiscalitateModificări Legislative Etichete AccizeAchizitii IntracomunitareHG 613/2013Modificari,Norme Codul FiscalProducatori BereProductie Tuica Comentarii 0

În Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Actul normativ analizat a fost necesar să fie adoptat ca urmare a modificării Codului fiscal prin OG nr. 16/2013, prin care s-a micşorat cota de TVA pentru pâine, făina şi alte produse de panificaţie, însă au fost reintroduse şi accizele pentru unele produse considerate „de lux” (bijuterii, iahturi, blănuri naturale, autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi).

 

CE NOUTĂŢI ADUCE HG NR. 613/2013?

În principal, actul normativ reglementează procedura de autorizare pentru achiziţii intracomunitare şi procedura de calcul a accizelor, pentru aceste noi tipuri de produse supuse accizelor, şi detaliază câteva aspecte cu privire la acciza redusă pentru micii producători de bere. Este reglementat şi cursul de schimb la care se va efectua conversia accizelor exprimate în euro şi rotunjirile când apar fracţiuni de monedă.

Legiuitorul adoptă şi nivelul accizei datorat de gospodăriile individuale pentru producţia de ţuică şi rachiuri, atunci când acestea sunt destinate consumului propriu.

La o primă vedere, acciza este foarte ridicată, respectiv 1000 de euro/hl alcool pur. Se beneficiază de o acciză redusă cu50% pentru o cantitate de 50 de litri.

În afară de accize, mai sunt detaliate şi alte câteva prevederi punctuale, cum ar fi detalierea deducerii la calcululimpozitului pe profit pentru contribuţiile la fondul de pensii facultative, într-un plafon de 400 de euro/an pentru fiecare participant.

Se detaliază, de asemenea, şi situaţia în care un salariat achită în nume propriu contribuţia la fondul de pensii facultative, iar hotărârea stabileşte procedura aplicabilă pentru deducerea sumei la calculul impozitului pe venitul din salarii.

 

DETALIERE PUNCTUALĂ A UNOR PREVEDERI ALE ACTULUI NORMATIV

1. Cursul de schimb valabil pentru conversia în lei a accizelor exprimate în euro este cursul din prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2013 acesta este de4,5223 lei / euro.

 

2. Pentru a putea efectua achiziţii intracomunitare de produse accizabile cu accize nearmonizate se necesită obţinerea unei „autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare” emisă de autoritatea fiscală competentă.

În continuare vom detalia toate produsele accizabile pentru care se necesită obţinerea autorizaţiei şi situaţiile când nu se necesită această autorizaţie.

Ce produse sunt supuse accizelor nearmonizate?

Aceste produse sunt:


a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;

b) cafea prajită, inclusiv cafea cu înlocuitoricu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 şi 0901 90 90;

c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 şi 2101 12;

d) berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale maltificabile şi/sau nemaltificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato;

e) băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%;

f) bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor;

g) confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;

h) iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement , cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

i) autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm cubi;

j) arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.

Pentru achiziţia acestor tipuri de produse de la furnizori din Comunitatea Europeană se necesită autorizaţia pentru achiziţii intracomunitare.

Când NU se necesită obţinerea autorizaţiei?

 

Nu se necesită obţinerea autorizaţiei pentru următoarele situaţii:

• achiziţii intracomunitare de produse cu acciza nearmonizată ce sunt destinate uzului propriu al operatorului economic;
• achiziţii intracomunitare de bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri.

Notă: acestea se supun autorizării, însă urmează altă procedură, cum ar fi notificarea achiziţiei de bere de la mici producători din alte state membre.

Producătorii de bere cu o capacitate de producţie de până la 200.000 hl/an beneficiază de plata unei accize reduse. Aceştia se regăsesc prin denumirea generică de mici producători independenţi.

Pentru a beneficia de această facilitate, aceştia vor depune până pe data de 15 ianuarie a fiecărui an o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea de producţie.

Pentru achiziţii intracomunitare de la mici producători de bere din alte state membre, persoana interesată să achite acciza redusă trebuie să obţină un certificat eliberat de autorităţile din alte state membre că are calitate de mic producător de bere.

Identificarea producătorului se face prin denumirea acestuia şi codul de acciză atribuit de autorităţile din alt stat membru. Hotărârea detaliază şi situaţia când se depăşeste anual capacitatea de producţie de 200.000 hl bere.

3. Ce se întâmplă cu ţuica produsă în gospodăriile individuale, destinată consumului propriu?

Pentru ţuica şi rachiul din fructe realizate în propria gospodărie şi destinate consumului propriu se datorează o acciză de1000 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de 50 litri, se datorează o acciză redusă la 50%.

Actul normativ porneşte de la prezumţia că ţuica este realizată în sistem de prestări de servicii de către un antrepozit de producţie, adică persoanele fizice nu-şi utilizează propriile instalaţii de fabricaţie.

Acciza se achită la momentul la care ţuica a fost ridicată din antrepozit şi predată beneficiarului.

4. 
Cu această ocazie, legiuitorul modifică şi nivelul garanţiilor datorate de antrepozitarii autorizaţi, astfel:


a) pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice = 2.000.000 de euro;

b) pentru tutun prelucrat = 10.000.000 de euro;

c) pentru produse energetice = 15.000.000 de euro.

Aceste garanţii se reduc cu procentul de 50% sau 75% în situaţia în care în ultimii doi sau trei ani antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat nu a înregistrat obligaţii restante la bugetul general consolidat.

Reglementările privind accizele se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013, iar celelalte prevederi se aplică începând cu data de 22 august 2013, data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Preluata din www.IndacoLegeStart.ro

Cs Jr Pintilie Clement

 

Controlul fiscal.                                                                                                                           Principii, obligatii si drepturi

www.infolegal.ro

Principiile fundamentale ale controlului fiscal sunt: Integritatea – presupune exercitarea functiei de catre inspectori cu onestitate, buna-credinta si responsabilitate. Inspectorii trebuie sa respecte legea si sa actioneze in conformitate cu prevederile legale; Obiectivitatea – presupune exercitarea activitatii de control fara influente externe, fara partinire si pareri preconcepute; Legalitatea – este principiul conform caruia orice actiune de control trebuie sa fie efectuata daca este prevazuta intr-un act normativ aplicabil; Confidentialitatea – presupune nedivulgarea informatiilor pe care le primesc inspectorii fiscali; Competenta – presupune tratarea tuturor situatiilor printr-un rationament profesional. Un control fiscal poate fi prin sondaj (verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative), inopinat (verificarea faptica si documentara ca urmare a unei sesizari), incrucisat (verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu documente ale altui contribuabil). Pe parcursul unui control fiscal contribuabilul are urmatoarele drepturi:- de a fi instiintat de activitatea de inspectie fiscala – cu 15 zile inainte de incepere a pentru contribuabilii mici si mijlocii; cu 30 de zile inainte pentru contribuabilii mari; de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie; de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale; de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada; de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala; ca activitatea sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale; de a fi informat; de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii; de a refuza furnizarea de informatii; de a beneficia de asistenta de specialitate; de a fi protejat pe linia secretului fiscal; de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala; de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale; de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale.

Obligatiile contribuabililor pe parcursul unui control fiscal sunt: de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri; de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale; de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate; de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale; de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz; de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate; de a va prezenta la sediul organului fiscal; de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala; de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.                                                                                                                                  Procedura de numerotare si inseriere a documentelor contabile

Numerotarea formularelor financiar-contabile se face prin decizia scrisa a fiecarui operator economic. Aceasta decizie se face la inceputul anului, este intocmita de departamentul financiar-contabil si este aprobata de administrator. Fiecare firma are procedurile sale interne de numerotare si inseriere a documentelor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Se va tine cont de structura oraganizatorica a intreprinderii: puncte de lucru, gestiuni, sucursale, filiala etc.Persoanele care raspund de organizarea si tinerea contabilitatii desemneaza, prin decizie interna scrisa, persoanele care au atributii privind alocarea si gestionarea documentelor contabile. Decizia privind numerotarea documentelor va contine toate tipurile de documente care se intocmesc si numeroteaza din cadrul entitatii si va contine numarul sau seria de la care se emite primul document.Documentele justificative cu regim special se inscriu in fisa de magazie a formularelor cu regim special. Aceasta fisa serveste ca document de intrare si iesire a stocurilor de documente, tine evidenta documentelor anulate, ajuta la stabilirea grupelor de numere si serii si pe baza ei se face inventarul documentelor justificative. Se intocmeste in cate un exemplar pentru fiecare tip de document in parte. Indiferent de tipul de document procedura de numerotare, inscriere in fisa de magazie a formularelor cu regim special, este aceeasi. Toate documentele vor contine serie si numar dupa formatul acestuia. De asemenea, firmele pot sa isi creeze documente dupa necesitatile proprii dar trebuie sa respecte continutul reglementat de normele legale.Pentru documentele care circula in forma electronica si care contin date privind operatiile economice de vanzare-cumparare, servicii prestate li se aplica regimul juridic din Legea 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Facturile si chitantele care se intocmesc in forma electronic daca nu indeplinesc conditiile Legii 260/2007 nu sunt documente justificative conform cu Legea contabilitatii.

 Poprire creante fiscale neachitate

Daca o persoana juridica are datorii restante la BS si BASF, reprezentand debite si accesorii, pentru care din aceste datorii se infiinteza poprire pe cont?Daca societatea nu are debite restante, ci doar accesorii, se poate infiinta poprire pentru acestea?Care este ordinea de plata a creantelor fiscale,evitarea infiinta

Consilier Jr Pinti

Controlul fiscal(1)

DESCRIEREA SISTEMULUI FISCAL

Lege nr 273 din 2006 actualizata in 2012(1)

ORDIN Nr 1792 din 2002 Angajarea cheltuielilor bugetare(1)

ORDIN Nr 1792 din 2002 Angajarea cheltuielilor bugetare(1)-1

OUG 63 din 2010_Modificari ale Finantelor locale_Structura de personal

Poprire creante fiscale neachitate(1)

Comments are closed.

Close Search Window