Modificarea termenului pentru depunerea ofertelor la licitație pășuni 2015|

ROMANIA  Judetul Cluj   Primaria Ceanu Mare   pag.web. www.ceanu-mare.ro ;  e-mail : primaria@ceanu-mare.ro   Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715

DISPOZITIA SEFULUI AUTORITATII CONTRACTANTE

In temeiul art. 72 alin.1 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că:   – „(1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:-a) acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini;- b) autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documen- taţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens; – c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.”  -„(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele: -a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor; -b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.”

Tinandu-se cont si de prevederile din Anexa 3 la HCL nr.6/27.02.2015 art.26 al.(5) din Regulamentul de organizare a licitatiei deschise,pentru pasunile comunale,,Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire.(6) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări’’ intrunindu-se aceste criterii, seful AC Primaria Ceanu Mare,primarul comunei Ceanu Mare,    D I S P U N E :    Art.UNIC . Se extinde  termenul,pentru depunerea ofertelor, la licitatia deschisa pentru inchirierea pasunilor comunale,din luna aprilie 2015,pana la data de 22.04.2015 orele 15,00 urmand ca deschiderea ofertelor sa se desfasoare in data de 23.04.2015 ora 10,00 la Primaria Ceanu Mare.

Seful A.C. Primaria Ceanu Mare    ptr.Secretar C.L.    Primar: PACURAR VIRGIL    Cs.Jr.Pintilie  Clement

 

Nr.100/06.04.2015 

Comments are closed.

Close Search Window