Licitație pentru închirierea pășunei din Coltaua 1|

ROMÂNIA  COMUNA CEANU MARE   Str.Principală,nr.101/C  Cod Fiscal : 5227935   Tel/fax 0264-327101 sau 0264-367715

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE   privind închirierea pășunei comunale,,COLTAUĂ,, în suprafață de 40,00 ha, pentru creșterea de bovine

Primăria comunei Ceanu Mare, cu sediul în loc.Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,organizează în temeiul HCL nr.24/24.04.2017, a Lg.nr.215/2001,a OG nr.43/2013 cu HG nr 1064/2013 ținîndu-se cont de cererile crescătorilor de animale, și aplicând prevederile din Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contrac -telor – cadru, de concesiune şi închiriere,a suprafeţelor de pajişti,aflate în domeniul public/privat al comu -nelor, prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste, o licitație publică deschisă,în ziua de 05 Mai 2017 ora 11,00 – la sediul Primăriei, pentru închirierea pășunei din zona COLTAUĂ în suprafață de 40,00 ha, acesata făcând parte din domeniul privat, al comueni Ceanu Mare, județul Cluj.

Perioada de închiriere este de 10(zece) ani. La licitație pot participa crescătorii de animale,fermierii individuali,sau persoanele juridice, care au ca și obiect de activitate ,,creșterea animalelor,, codul CAEN, 014 sau ferme mixte de cultură vegetală combinată cu creșterea de animale – cod CAEN 015, având anima- lele înscrise în RNE, adică crescătorii de animale din cadrul colectivității locale UAT comuna Ceanu Mare.

Condițiile de participare la licitație,sunt prezentate în cuprinsul Documentației de atribuire, care poate fi procurată de la sediul Primăriei Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,la un preț de 50,00 lei plătit la Casieria primăriei,cu o garanție de participare de 100 lei depusă tot la casieria unității. Se stabileste suma minimă de pornire la licitaţie: – de 152,00 lei/ha/an,c.f. HCL nr.6 /27.02.2015.  Criteriul de atribuire este “cel mai mare nivel al chiriei”.

Cererile vor fi depuse la secretarul comunei Ceanu Mare,pînă la data de : 05 Mai 2017 orele 10,00 în plic închis,licitația urmând a se desfășura în sala festivă de ședințe a Consiliului local Ceanu Mare, la orele 11,00 din data de 05 Mai 2017.Participanții vor depune și un Plan de pășunat întocmit corespunzător cu cele scrise în regulamentul de organizare al pășunilor din comuna Ceanu Mare,atașat Documentația de atribuire.

Relații suplimentare se oferă la telefonul 0264-327101 sau la d-na secretară Balcău Nelia,până cel mai tîrziu în data de 04 Mai 2017 orele 15,00.

Primar,   ing Moldovan Ana-Liliana

 

Comments are closed.

Close Search Window