Anularea procedurei de atribuire a achiziției publice|

Motivaţiile anulării procedurilor de atribuire

Scopul iniţierii unei procedurii de atribuire de către o autoritate contractante este de a obţine ceea ce îi este necesar: produsul, serviciul sau lucrarea ce va satisface aşteptările sale.Dar nu de puţine ori se întâmplă ca procedura să se finalizeze prin anulare, “socoteala din târg nemaipotrivindu-se cu cea de acasă”.

Anularea procedurii reprezintă,,o măsură extremă,, care intervine doar, pe de o parte în situaţia când, în derularea procedurii, se constată,,încălcări ale normelor legale,, care astfel lezează principiile OUG 34/2006, încălcări iremediabile, iar, pe de altă parte, când CNSC, sesizat prin contestaţie, stabileşte că neregulile înre – gistrate fac imposibilă continuarea procedurii de atribuire.

OUG nr.34 /2006, prin art. 209 prevede cazurile în care, se poate anula o procedură, indiferent de provenienţa sursei de finanţare ,fonduri structurale, bugetul de stat, bugetul local, sau fonduri proprii ale autorităţii contractante: ….“(1) Autoritatea contractantă, are obligaţia de a anula, aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în următoarele cazuri:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate, din cauza modului neuniform de abordare , a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;

c) dacă, abateri grave de la prevederile legislative, afectează procedura de atribuire, sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie , înainte de data încheierii contrac – tului, numai în următoarele cazuri:

a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu proce- dura de atribuire.

(3) Dispoziţiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atri- buire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin,, abateri grave de la prevederile legislative,, se înţelege:

a) criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire sau factorii de evaluare ,prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de atribuire, au fost modificaţi;

b) pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă ,se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective ,fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) – f).”

Orice acţiune de anulare, în afara celor enumerate anterior, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei (art. 293 lit.o), art. 294 alin (3) din OUG nr.34/2006).

Situaţiile expuse în art. 209 din ordonanţă,le dau multe bătăi de cap autorităţilor contractante, în aceea ce priveşte încadrarea, din punct de vedere legal, a hotărârii de anulare.Dar, totodată, articolul dă şi libertatea de anulare, atunci când nu se doreşte atribuirea contractului, bineînţeles dacă pe parcursul derulării procedurii se observă temeiuri ,care permit aplicarea art. 209.

Asadar,distingem că:- anularea poate fi din culpa autorităţii contractante ,ori din culpa operatorilor economici. Dar,tinând cont şi de alţii factori implicaţi ,Decizia anulării procedurii, poate aparţine prin urmare: -Autorităţii contractante, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţei de judecată, respectiv Curţii de Apel.

Motivele anulării unei procedurii pot fi dintre cele mai diverse.

I. Modificarea cerinţelor de calificare din anunţul/invitaţia de participare.

De la apariţia Legii nr. 279/07.12.2011, prin care se introduce un nou alineat la art.176 din OUG nr.34/2006, „orice modificare şi/sau completare a […] criteriilor de calificare şi selecţie […] conduce la anularea procedurii de atribuire,, cu excepţia modificărilor dispuse prin Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”.Câteva exemple, de pe această latură a anulărilor, ne vor aminti de cele mai întâlnite speţe din perioada amintită.- 1) Cifra medie de afaceri pentru perioada 2008, 2009 şi 2010 – minim x lei; în situaţia în care operatorul economic şi-a înregistrat bilanţul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi îndeplinirea nivelului impus şi prin raportare la ultimii trei ani financiari încheiaţi, respectiv 2011, 2010, 2009.Dar cifra de afaceri poate viza doar activitatea din ultimii 3 ani, iar cerinţa se referă la o situaţie de acum 4 ani.

Se remarcă o încălcare a principiul tratamentului egal: – unii operatorii vor prezenta o cifra medie de afaceri pentru 2008-2010, iar alţii pentru 2009-2011, înaintând acele situaţii financiare care le sunt favorabile.

De asemenea, nici comisia de evaluare, la analizarea cifrei de afaceri, nu respecta principiul tratamentului egal: unele oferte vor fi examinate pentru 2008-2010, iar altele pentru 2009-2011.Modificarea cerinţei presupune eliminarea anului 2008 şi impunerea anului 2011. Dar acţiunea are drept consecinţă anularea procedurii.

2) Lichiditate generală minim 99%.

În formularul de contract a fost stipulată acordarea unui avans de 10% şi plata facturilor la maxim 15 zile de la înregistrarea lor la autoritatea contractantă. Nefiind o corelare între cerinţa de calificare şi clauza contractuală, se decide eliminarea lichidităţii, fapt ce conduce la anularea procedurii.

3) Deţinerea ori accesul nelimitat la un anumit utilaj

Contractul fiind de proiectare şi executare lucrare, operatorul economic are libertatea de a-şi alege tehnologia. În soluţia tehnologică propusă de constructor nu se întrebuinţează acel utilaj. Impunerea deţinerii unui echipa- ment are ca efect restrângerea concurenţei. Prin eliminarea cerinţei procedura trebuie anulată.

II. Modificări ale caietului de sarcini

Frecvent s-a observat că, abia în etapa de studiere a caietului de sarcini de către potenţialii ofertanţi, docu -mentaţia are probleme tehnice. Unele pot fi remediate,fără afectarea bunului mers al procedurii, dar altele au drept efect ,schimbări substanţiale ale cerinţelor minime.În special în achiziţia de lucrări, o principală cauză este dată de întocmirea unor studii de fezabilitate, ori proiecte tehnice, cu multe lacune.Corectarea greşelilor, de multe ori, nu poate avea decât un singur sfârşit dramatic: refacerea caietului de sarcini şi, implicit, anularea procedurii.

Cauzele respingerii sunt multiple şi variate.

1) Garanţia de participare nu are forma solicitată. Odată cu noutatea introdusă de OUG nr.76/06.07.2010, tot mai multe oferte au fost excluse din procedură pentru neînscrierea în scrisoarea de garanţie de participare a dreptului autorităţii contractante de a reţine contestatorului suma menţionată la pct.68 din ordonanţă (art.278^1 alin (1) din OUG nr.34/2006).

2) Neîndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală a ofertantului.Cerinţa din fişa de date: – Ofertantul este eligibil, doar ,,neîncadrându-se în situaţiile prevăzute,, la art. 181 din OUG nr. 34/2006.

Document doveditor: Certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor către bugetul consolidat general, eliberat de autoritățile competente ,din care să reiasă plata obligaţiile exigibile, pentru luna anterioară, celei de depunere a ofertelor.Unii ofertanţi depun certificat de atestare fiscală în care se reflectă plata datoriilor exigibile pentru două luni în urma celei de depunere a ofertelor.Întrucât unii operatorii economici au prezentat certificatul conform fişei de date, comisia de evaluare nu are dreptul de a solicita celorlalţi operatorii, un nou certificat, din care să reiasă plata obligaţiile exigibile, pentru luna anterioară celei de depunere a ofertelor. S-ar încălca princi -piul tratamentului egal.Mulţi ofertanţi încă nu acordă atenţie cerinţei privind plata obligaţiilor şi, în virtutea fişelor de date vechi, consideră suficient dacă depun un certificat doar valabil la data deschiderii.

Ordinul nr. 509/2011 prevede în mod expres la art. 9 alin (1) „Raportarea se va face la inexistenţa datoriilor faţă de bugetul general consolidat, la o dată corelată cu termenul legal al scadenţei de plată şi nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.”

3) Neîndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

a) Cerinţa din fişa de date: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care să ateste că ofer- tantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul achizitiei.Din certificatul constatator nu reiese că ofertantul are dreptul de a desfăşura activităţile similare celor care fac obiectul contractului. Şi nici prin clari- ficări ofertantul nu aduce lămuriri noi.

b) Cerinţa din fişa de date: Autorizatie emisa de ISCIR pentru montaj si punere in functiune. Ofertanţii deţin autorizaţie fie pentru montaj, fie pentru punere în funcţiune, dar fără să acopere cele două activităţi.

4) Neîndeplinirea cerinţelor privind situaţia economico-financiară

a) Cerinţa din fişa de date: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim x lei.Din situaţiile financiare nu rezultă valoarea minimă obligatorie. Unii ofertanţii invocă susţinerea doar pentru o parte din cifra de afaceri. Cerinţa trebuie atinsă fie de ofertant fie de susţinător.

b) Cerinţa din fişa de date: Lichiditatea generală minim 95%. Din situaţiile financiare nu rezultă nivelul minim obligatoriu. Unii ofertanţii invocă susţinerea doar pentru o parte din lichiditate. Cerinţa trebuie atinsă fie de ofertant fie de susţinător,fapt care, de altfel, încalcă Directiva 18/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări,de bunuri şi servicii.

5) Neîndeplinirea cerinţelor privind capacitatea tehnica si/sau profesională

a) Cerinţa din fişa de date referitoare la experienţa similară: de ex.,,ofertantul a prestat în ultimii trei ani servicii similare – proiectare drumuri– în valoare de minim 250.000 lei, nivel valoric îndeplinit prin prezentarea unui contract sau a cel mult 2 contracte,,…..Ofertanţii nu calculează în mod corect perioada de prestare a serviciilor: numărul de ani care se iau în calcul pentru demonstrarea experienţei similare se raportează la data limită de depunere a ofertelor.Din documentele ofertantului rezultă că au fost prestate servicii într-o perioadă mai mare de 3 ani. Comisia de evaluare a cerut ofertantului să indice valoarea serviciilor prestate în ultimii trei ani, din cele două contracte depuse.

b) Cerinţa din fişa de date referitoare la personalul implicat: Ofertantul să aloce pentru realizarea proiectului o echipă de cel putin 2 specialisti în domeniul care face obiectul contractului,. 6) Propunere financiară depăşeşte valoarea estimată.La procedura de licitaţie deschisă cu fază finală electronică, unii ofertanţi depun propunerii financiare ce depăşesc valoarea estimată, pornind de la premiza că o vor scădea la etapa electronică.Din interpretarea art.165 alin (2) din OUG nr.34/2006, comisia trebuie să invite la a doua fază doar ofertanţii cu oferte admisibile, după ce a verificat dacă propunerile financiare nu depăşesc valoarea estimată, potrivit art.36 alin (1) lit. e^1) din HG nr.925/2006.

IV. Imposibilitatea de a mai fi înfăptuit obiectivul proiectului

Derularea procedurii, pe o perioadă mai mare decât cea prognozată, de cele mai multe ori determinată de contestare, anulare şi reluare, fac irealizabil scopul proiectului.Un exemplu ar fi cel al unei cereri de oferte iniţiată în luna martie şi care, prin contestări, anulări şi reluări succesive s-a finalizat în aprilie anul următor.

V. Iniţierea unor procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participa – rea, fără a fi întrunite circumstanţele, prevăzute la art.122 din OUG nr.34/2006.

Pe parcursul derulării contractului, pot apărea situaţii imprevizibile, care nu mai permit continuarea lucrărilor, în împrejurările existente la semnarea lui. Autoritatea contractantă poate aplica procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, potrivit art.122 lit. i) din OUG nr.34/2006,atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

– lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea contractului iniţial”.

În practică, s-au întâlnit, mai des, următoarele situaţii de iniţiere a negocierile, fără a fi respectate, însă, cele de mai sus:

– lucrările ce fac obiectul viitorului contract nu sunt imprevizibile, ci se datorează unor unor omisiuni din proiectul tehnic (ex. neincluderea unor stâlpi de rezistenţă), erori de proiectare (ex. subdimensionarea unor suprafete, implicit prescrierea unor cantităţi mai mici), unor inacţiuni ale autorităţii contractante şi/sau ale constructorului (ex. neprotejarea împotriva degradării a zonei ce trebuia reabilitată, deşi acest lucru ar fi fost posibil);

– valoarea lucrărilor suplimentare este mai mare de 20% din valoarea contractului iniţial (uneori depăşirea procentul este provocată de atribuirea contractului iniţial pentru un preţ foarte scăzut: în plină criză economică, din dorinţa de a contracta o lucrare, ofertanţii au depus propuneri financiare ce reprezentau 55%-75% din valoarea estimată; pe parcursul realizării lucrărilor nu mai pot duce la bun sfârşit contractul, costurile depăşind propunerea lor financiară).

VI. Întocmirea nedocumentată, a fişei de date, soldată cu introducerea unor criterii de calificare, care nu pot fi îndeplinite, de niciun ofertant

Înainte de iniţierea unei procedurii, îndeosebi într-un domeniu specific, autoritatea contractantă ar trebui să studieze “piaţa” din acel sector de activitate, pentru a impune în documentaţia de atribuire numai a acelor criteriile de calificare ce demonstrează potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator eco -nomic participant la procedură,potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea contractului.

a) Cerinţa din fişa de date, referitoare la experienţa similară: Ofertantul a prestat în ultimii 3 ani servicii similare de proiectare într-un anumit domeniu specific. b) Cerinţa din fişa de date ,referitoare la personalul implicat: – Ofertantul să aloce pentru realizarea proiectului o echipă de cel putin 2 specialisti în domeniul , care face obiectul contractului.

VII. Subestimarea valorii unui contract

Valoarea estimată nefiind corelată cu preţurile actuale, niciun ofertant nu-şi poate întocmi o propunere finan- ciară şi tehnică care să corespundă cerinţelor din caietul de sarcini. În special în contractele de servicii de dirigenţie, pentru domenii de construcţii specifice, costurile aferente şi riscurile contractului, nu sunt acoperite de valoarea estimată.

VIII. Numărul candidaţilor ce îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare (cazul procedurilor de licitaţie restrânsă, dialogului competitiv, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare).În urma finalizării etapei de selectare a candidaţilor, din patru operatori economici doar unul a trecut de furcile caudine ale selecţiei. Autoritatea contractantă a considerat că, neasigurându-se o concurenţă reală pentru următoarea etapă, e mai indicat să anuleze procedura decât să o continue cu un singur ofertant.Ţinând cont de complexitatea şi specificul lucrării, la o reiniţiere ar fi participat aceiaşi operatorii economici, iar rezultatul ar fi fost identic: un singur candidat calificat.

De aceea, dispoziţiile art. 86 alin (2) lit. a), art. 102 alin (2) lit. a), art. 117 alin (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a) ar trebui aplicate cu prudenţă de către autorităţile contractante, ţinând cont de toate elementele ecuaţiei.În viaţa de zi cu zi a achiziţiilor publice, se întâlnesc mai multe pricini ale anulării, decât cele mai sus enunţate .

 

Preluat din http://www.avocat-achizitii.com/motivatiile-anularii-procedurilor-de-atribuire

Economist Milica Ecaterina DOBROTĂ.Articol publicat in Revista de achizitii publice pe luna – Mai 2012

Resp.Departament Intern de Achizitii Publice

Consilier Juridic PINTILIE CLEMENT

Ghidul de solutionare a contestatiilor in materia achizitiilor publice

www.avocaturanet.ro Casa de avocatura ,,Lupu & Partners ,, la :18 Iunie 2014

Av.Teodora Stoian, Head of Public Procurement @ Employment Lupu & Partners

Posibilitatea cofinantarii din fonduri europene a achizitiilor publice realizate de autoritatile contractante a fost un factor esential care a dus la cresterea numarului acestor proceduri. Totusi, complexitatea lor naste multe probleme juridice atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici implicati in procedurile de achizitii publice. De cele mai multe ori aceste probleme juridice ajung sa fie solutionate pe calea contestatiei de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Pentru a veni in sprijinul operatorilor economici si al autoritatilor contractante am elaborat acest ghid de solutionare a contestatiilor in achizitiile publice…………..

Vizitati in atasament acest Ghid de solutionare a contestatiilor depuse in domeniul Achiz.Publice

Consilier Juridic PINTILIE CLEMENT

Procedura anularii actelor si deciziilor nelegale, privind atribuirea contractelor de achizitie publica

1. Procedura administrativa

Potrivit art. 80 alin (1) din O.U.G. nr. 60/2001, actele sau deciziile nelegale privind atribuirea contractului de achizitie publica pot fi atacate pe cale administrativa si judecatoreasca.

Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale este contestatia care, sub sanctiunea decaderii, trebuie depusa la autoritatea contractanta cu respectarea urmatoarelor termene: [1]

-in cel mult 5 zile lucratoare de la data publicarii unui anunt de participare sau de la data primirii oricarui documente scris transmis de catre autoritatea contractanta, cu exceptia comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;

-in cel mult 7 zile lucratoare din momentul luarii la cunostinta, in orice mod, a unui act ori a unei decizii a autoritatii competente ;

-in cel mult 10 zile de la data primirii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Contestatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea decaderii, urmatoarele mentiuni : [2]

-titlul acesteia, adica acela de « contestatie« ;

-actul sau decizia contestata ;

-temeiul legal, adica acele dispozitii legale incalcate prin actul sau decizia nelegala ;

-interesele lezate prin actul sau decizia atacate si prejudiciile suferite sau pe care le va putea suferi contestatorul;

-modul in care contestatorul asteapta sa fie rezolvat cazul in speta si baza legala a propunerii.

Potrivit art. 90, alin (1) din O.U.G. nr. 60/2001, indata dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta verifica contestatia, estimeaza temeinicia acesteia si poate adopta una din urmatoarele solutii:

a) respingerea contestatiei, printr-o hotarare motivata, pe care o va comunica, de indata, contestatorului si celorlalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

O astfel de solutie poate fi adoptata in cazul in care contestatorul a decazut din dreptul sau de a formula contestatia, ca urmare a expirarii termenului prevazut de lege in acest scop, sau a neindeplinirii altor conditii procedurale;

b)retinerea contestatiei in vederea solutionarii ei pe fond, in cazul in care aceasta a fost formulata cu respectarea cerintelor legale.

In acest din urma caz, autoritatea contractanta are obligatia sa adopte o rezolutie motivata care va fi comunicata contestatorului si celorlalti participanti inca implicati in procedura atribuirii contractului de achizitie publica, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestatiei.

In termen de 2 zile lucratoare de la primirea rezolutiei contestatorul are obligatia sa notifice autoritatii contractante acordul sau refuzul sau cu privire la aceasta rezolutie si cu privire la eventualele masuri corective decise de acesta.

In cazul in care contestatorul notifica autoritatii contractante acordul sau cu privire la rezolutia si masurile corective stabilite de acesta, el decade din dreptul de a ataca in justitie aceste decizii, inclusiv din dreptul de a interveni in proces in interesul unei alte persoane (art. 90, alin (3) din O.U.G. nr. 60/2001)…. Descarcati atasamentul cu instructiuni de urmat.

Cs Jr Pintilie Clement

CAPITOLUL IX: Solutionarea contestatiilor ; SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

 

Articolul 255 din OG nr 34/2006(R)

(1)Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a inte- resului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;

b) a suferit,sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante,de natu- ra sa produca efecte juridice,ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva pro- cedura de atribuire.(3)In sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.(4)Orice refe -rire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile mentionate la art. 9, precum si orice alte contracte sau proceduri care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.(5)Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia specifica face trimitere la aplicarea prezentei ordonante de urgenta se realizeaza conform prezentului capitol.

Articolul 256

(1)In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 si 270-271.

Articolul 2561

(1)Inainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta,cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale, in materia achizitiilor publice ,si la intentia de a sesiza, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 2562 raman aplicabile.(2)Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.(3)Notificarea prevazuta la alin. (1), nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri, pe care le consi- dera necesare, pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire, sau revocarea unui act emis, in cadrul respectivei proceduri.

(4)Masurile adoptate,potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare ,atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.

(5)Persoana vatamata, care a notificat autoritatea contractanta, potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comu- nicarea masurilor luate de autoritatea contractanta potrivit alin. (3).

(6)Persoana vatamata care, primind comunicarea,prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente,pentru remedierea pretinsei incalcari, va transmite autoritatii contractante , o ,,notificare de renuntare,, la dreptul de a formula contestatie, in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz,, o cerere de renuntare ,,la judecarea contestatiei. Articolul 2562

(1)Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:

a)10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);

b)5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).

(11)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevazute la alin. (1) se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.

(2)In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.

Articolul 2563

(1)Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta, are dreptul de a adopta,,masurile de remediere,, pe care le considera necesare,ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.

(2)In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.

(3)In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit. a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 2877 se aplica in mod corespunzator.

(4)Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absoluta.

(5)In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestatie.

Cs Jr Pintilie Clement

 

Comments are closed.

Close Search Window