ROMANIA  Judetul Cluj   Primaria Ceanu Mare   pag.web. www.ceanu-mare.ro ;  e-mail : primaria@ceanu-mare.ro   Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715  Nr.Înreg. 997/19 Feb 2016 

SOLICITARE DE OFERTA

  Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

  Ofertă,,ÎNTOCMIRE PLANURI CADASTRALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN C.F.,, cu privire la  ,,Imobilele din Domeniul public și privat,,al com.Ceanu Mare.  -1).   Întocmire Doc.Tehnică necesară,în vederea obținerii Ordinului de Prefect pentru Pășuni,  -2).  Întocmirea Doc.cadastrale,necesare înscrierii în C.F., a imobilelor din domeniul public și privat,al   u.a.t. Ceanu Mare:  - a Drumurilor comunale pietruite/asfaltate, în lei/km,   - a Străzilor și drumurilor vicinale,în lei/km,  -a Terenurilor situate în intravilanul localităților,în lei/parcelă,în lei/clădire,  -a Terenurilor situate în extravilanul localităților,în lei/parcelă,   - a Pășunilor,în lei/corp de pășune,sau în lei/ha,  -3)  Întocmirea de Planuri parcelare,cu rezervare de Nr.Cad. la BCPI Turda,în lei/parcelă la intravilan, în lei/parcelă.la extravilan.

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte:  -   Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică,și Atestarea în domeniul proiectării și cadastru,   -   Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat, -  Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006®  -   Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

  Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 26.02.2016 orele 10,00 cu precizările următore:   *)  Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®,  **)  Lipsa oricărui document de calificare solicitat,cît și depunerea dupa data fixată,duce la ecluderea din procedura de achiziție,  ***)  Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 26 .Feb.2016 ora 10,30 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.Ceanu Mare,  PĂCURAR VIRGIL