Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

Județul Cluj  Primăria Ceanu mare   nr. 8667/12.09.2016

ACHIZITIE DIRECTA A CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE UNIFORMA DE SERVICIU PENTRU POLITISTII LOCALI DIN CADRUL POLITIEI LOCALE COMUNA CEANU MARE DIN JUDEȚUL CLUJ

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de uniforma de serviciu pentru politistii locali din cadrul Politiei Locale Ceanu Mare

Valoarea estimata a achizitiei :  5492 lei fara TVA.

Cod CPV: – 35811200-4 Uniforme de politie

 Sursa de finanţare: bugetul local al comunei Ceanu Mare;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Obiectul achizitiei directe: achizitia de articole din care se compune uniforma de serviciu pentru politistii locali din cadrul Politiei Locale Ceanu Mare

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare.

Documentele de calificare solicitate . Se vor prezenta urmatoarele documente:   1.Declaratie privind eligibilitatea ofertantului; 2. Declaraţie ca nu este exclus din procedură,  3. Declaratie pe proprie raspundere a conducatorului unitatii,4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile L nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte :- că  informatiile cuprinse sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;  – ca obiectul de activitate include toate activi- tatile ce fac obiectul prezentei achizitii publice ,- certificat fiscal de la Finantele publice si de la Primarie ,5. Fisa de informatii generale,  din care sa reiasa sediul, datele de identificare, numarul de telefon, fax,  adresa de e-mail, contul deschis la Trezo – rerie.6. Declaraţie privind lista principalelor produse furnizate în ultimii 3 ani/ (, care sa ateste incheierea si executarea unor contracte avand ca si obiect furnizarea de produse similare) cu cele care fac obiectul achizitiei.

Modalitatea de indeplinire prin prezentarea urmatoarelor documente:

– Lista , insotita de documente relevante care certifica executarea contractului (contracte/ parti relevante contract/proces-verbal de receptie/recomandari) emise sau contrasemnate de o autoritate  ori de catre clientul privat beneficiar, care sa contina informatii cu privire la valori, perioada, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii.

Nota: Ofertantii au obligatia de a depune oferta completa pentru toate articolele solicitate in caietul de sarcini.

 Oferta va contine:- a) documentele de calificare solicitate mai sus;b) propunerea tehnica:- in acest scop propunerea tehnica va contine:

Ø  O descriere a caracteristicilor tehnice ale produselor furnizate astfel incat sa se poata verifica corespondenta acestora cu cerintele caietului de sarcini;

Ø  prezentarea duratei de timp necesara pentru livrarea produselor care va fi de maxim 30 zile calendaristice de la data comenzii ferme transmise in scris de catre achizitor;

Ø Declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de pre- vederile din  Legea nr. 319/2006, care are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbuna – tatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.  Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htmlalte –

Ø  toate cerintele impuse in caietul de sarcini sunt cerinte obligatorii;

Ø   alte informatii considerate semnificative pentru indeplinirea prezentului contract.

c) – propunerea financiara – se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA pentru furnizarea produselor ce fac obiectul contractului.Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator intocmit de ofertant, care va contine denumirea, cantitatea, pretul unitar si pretul total fara TVA pentrul fiecare produs ofertat. Propunerea financiara va fi insotita si de propunerea de contract, semnata si stampilata pe fiecare pagina in parte.  Nota: -Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa includa tóate costurile necesare pentru prestarea serviciului.Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.1.Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile. 2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita clarificari la documentatie.

Criteriul de atribuire: –  in scopul atribuirii contractului mai sus mentionat, propunem aplicarea criteriului de atribuire: „pretul total cel mai scazut” dintre ofertele declarate admisibile. Astfel, se va intocmi un clasament in ordinea crescatoare a preturilor totale fara TVA prezentate in cadrul ofertelor declarate admisibile, urmând ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut să fi desemnată castigatoare.In cazul in care pe primul loc vor exista doua sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in vederea departajarii. 

Modul de intocmire a ofertei. Documentele de calificare se intocmesc intr-un singur exemplar. Propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc in doua exemplare (1 exemplar original si 1 exemplar copie). Documentele de calificare (1 exemplar) impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara (cate 2 exemplare din fiecare) se introduc intr-un plic  inchis si netransparent .Plicul trebuie sa fie marcat cu:   1.  denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta „Oferta privind achizitia directa de uniforma de serviciu,, pentru politistii local,din cadrul Politiei Locale Ceanu Mare .  2. denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei intarziate  nedeschisa  3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE : 22.09.2016 ora 11.00  Plicului i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza: – 1 scrisoarea de inaintare , – imputernicirea; copie act de identitate

Criteriul de atribuire: ,,pretul total cel mai scazut” dintre ofertele declarate admisibile.   Oferta se va depune la urmatoarea adresa: Primaria Ceanu Mare, str.Principală, nr.101/C,   Data limită pentru depunerea ofertei este 22.09.2016, ora 10.00 .  Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.09.2016, ora 11.00, in sala de ședințe a Primariei  Formularele, caietul de sarcini si contractul tip, atasate prezentei invitatii pot fi descarcate de pe site-ul www.ceanu-mare.ro.

Resp dep.Achizitii Publice  Cs jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window