Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

ROMANIA Judetul Cluj Primaria Ceanu Mare pag.web. www.ceanu-mare.ro ; e-mail : primaria@ceanu-mare.ro Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715 Nr.Înreg. 561/02 Feb 2016

 

SOLICITARE DE OFERTA

 

Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

Ofertă,,ÎNTOCMIRE PLANURI CADASTRALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN C.F.,, cu privire la ,,Imobilele din Domeniul public și privat,,al com.Ceanu Mare. -1). Întocmire Doc.Tehnică necesară,în vederea obținerii Ordinului de Prefect pentru Pășuni, -2). Întocmirea Doc.cadastrale,necesare înscrierii în C.F. a imobilelor din domeniul public și privat,al u.a.t. com.Ceanu Mare, -3) Întocmirea de Planuri parcelare,cu rezervare de Nr.Cad. la BCPI Turda,

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte: – Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică,și Atestarea în domeniul proiectării și cadastru, – Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat, – Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006® – Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 15.02.2016 orele 13,00 cu precizările următore: *) Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®, **) Lipsa oricărui document de calificare solicitat,cît și depunerea dupa data fixată,duce la ecluderea din procedura de achiziție, ***) Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 16.Feb.2016 ora 10,30 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.Ceanu Mare, PĂCURAR VIRGIL

PRECIZĂRI: Se modifică ora limită a depunerii ofertelor,care va fi ora 15,30 din ziua de 15.02.2016 !

Primar:Păcurar Virgil

PV nr 969/18.02.2016 : ANULATĂ pe temeiul art.209 alin.1,lit.b) din OG nr 34/2006(R)

Rezultat Evaluare oferte,dupa termenul de reluare 26.02.2016

În urma depunerii unei singure Oferte, ADMISIBILĂ, de către SC TOPO CONSTRUCT SRL, sub nr. 1146 din 26.02.2016, potrivit art.37 al HG nr 925/2006, se declara ca fiind CÂȘTIGĂTOARE , și prin urmare, contractul se va încheia cu această firmă, pentru ,,Întocmirea Planurilor Parcelare și în- scrierea în CF ,,a imobilelor din Domeniul public ,al uat comuna Ceanu Mare .

Resp.dep.int achiz Publice

Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window