ROMANIA Judetul Cluj Primaria Ceanu Mare pag.web. www.ceanu-mare.ro ; e-mail : primaria@ceanu-mare.ro Tel/Fax.0264-327101 sau 0264-367715 Nr.Înreg. 571 din 02 Feb 2016

 

SOLICITARE DE OFERTA

 

Primăria comunei Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C,avînd CIF sau CUI 5227935,este interesată în achiziționarea de :

Ofertă,,INTRODUCERE DATE ÎN REG.AGRICOL LA COMUNA CEANU MARE,, cu privire la : - Instalare Program Informatic la Reg.Agricol Electronic ptr.2016-2020 pentru P.C. - Încărcare bază de date în R.A.E.,cu locuitorii din u.a.t.com.Ceanu Mare și localitățile aferente, - Identificarea godpodăriilor proprietarilor,Centralizarea suprafețelor și a tarlalelor,printr-o identifi -care exactă a poziției și locației terenurilor,conform situației juridice.

Participanții la prezenta procedură de achiziție,trebuie să prezinte: - Certificatul de la Reg.c-țului,ca persoană juridică, și Atestarea în domeniul informatic, - Certificatele fiscal de la DGRFP și Primărie,de unde să reiasă că nu au datorii la bugetul local/stat, - Declarațiile din art.69^1,art.180-181 ale OG nr 34/2006® - Propunerea Tehnică de soluții,și Oferta de prețuri, cu termenul de executare al lucrărilor,

Termenul pentru depunerea plicurilor închise,la Registratura Primăriei Ceanu Mare,este data de 15.02.2016 orele 13,00 cu precizările următore: *) Criteriul de atribuire este ,,prețul cel mai scăzut,, cf.art.198 alin(1) lit.b) al OG 34/2006®, **) Lipsa oricărui document de calificare solicitat,cît și depunerea dupa data fixată,duce la ecluderea din procedura de achiziție, ***) Deschiderea ofertelor,va avea loc în ziua de 16.Feb.2016 ora 10,00 la Primăria Ceanu Mare.

Primarul com.Ceanu Mare, PĂCURAR VIRGIL

PRECIZĂRI: Se modifică ora limită a depunerii ofertelor,care va fi ora 15,30 din ziua de 15.02.2016!

Primar:Păcurar Virgil

PVE nr.969/18.02.2016 : Se invită la Negociere directă,firma SC ITHINK SOFTWARE SOLUTIONS SRL