Achiziții sau cumpărări directe sub 30000 de euro|

Ce obligatii are o institutie publica in cadrul unei achizitii publice

Institutiile publice au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale in cadrul procesului de achizitii publice.

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de veri- ficare/evaluare a candidatu -rilor, ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, conform art. 69 din OUG 34/2006, urmatoarele persoane:
– persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie,  organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
– sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din con- iliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
– persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
– persoane care in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla in situatia existentei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire (ART. 69 ^1 din OUG 34/2006).

Cs.Jr.Pintilie Clement  Resp.Dep.Int.achiz.Pb

HG nr 925 din 2006(actualizata)

 

CAP. VI – Evaluarea ofertelor

ART. 71

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile, pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) Comisia de evaluare, trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului,care urmează să fie atribuit, şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat, prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi ,şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante, sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului, este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.

(3) Nominalizarea persoanelor responsabile, pentru evaluarea ofertelo,r se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cat şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urma caz ,atunci când contrac- tele respective, sunt de complexitate redusă.

ART. 72

(1) Autoritatea contractantă ,va numi o persoană responsabilă, cu aplicarea procedurii de atribuire,persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru ,în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat, numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare, semnează raportul procedurii de atribuire.

(2) Atribuţiile Comisiei de evaluare ,sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv, precum si, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenta;

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în aceasta categorie;

i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenta.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai dacă persoana care urmează sa fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atribuţiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezerva, care îşi va exercita atribuţiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.

ART. 73

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezuma, după caz, numai la:

a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.

(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.

 

ART. 74

(1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi ,au obligaţia de a păstra confidenţialitatea, asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate, de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora, de a-si proteja proprietatea intelectuală, sau secretele comerciale.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate ,se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal.

(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, după caz, experţii cooptaţi.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenta, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cat şi experţilor cooptaţi.

ART. 75

(1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi,, semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate,, pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte prevederile art. 74, şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, şi conţine datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (3^2).

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) ,este pusă la dispoziţia organismelor cu competenţe, în verificarea apariţiei conflictului de interese.

(4) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, are acces la declaraţia prevăzută la alin. (1), în vederea prevenirii apariţiei situaţiei ,prevăzute la art. 69 din ordonanţa de urgenţă.

(5) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare, sau unul dintre experţii cooptaţi, constată, oricând pe parcursul exercitării atribuţiilor, că se află într-o situaţie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta solicită de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.

(6) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă verifică informaţiile semnalate şi, dacă acestea se confirmă, dispune înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.

(7) Autoritatea contractantă dispune de îndată înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat, dacă situaţiile prevăzute la alin. (5) sunt sesizate ca urmare a observaţiilor formulate de

observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice.

ART. 76

(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimative, de aplicare a procedurii ,şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele, depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare, trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri , prin care se formalizează deciziile adoptate, în cadrul procesului de evaluare.

(3) In cazul stabilirii ofertei câştigătoare, pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare ,se reflecta prin punctajul individual, acordat fiecărei oferte în parte.

(4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate, datorită unor eventuale diver -genţe de păreri, între membrii comisiei de evaluare, conducătorul autorităţii contractante sau, după caz, preşedintele comisiei, va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare, a ofertelor, şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare, nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

(5) Membrii comisiei de evaluare, care nu sunt de acord cu decizia adoptată ,au obligaţia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborand în acest sens o nota individuală ,care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

(6) În situaţia în care autoritatea contractantă, aprobă raportul procedurii de atribuire ,fără a ţine cont de observaţiile formulate de observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, cu privire la situaţiile prevăzute de art. 69 şi 69^1 din ordonanţa de urgenţă, Agenţia Naţională de Integritate este sesizată, pentru identificarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţa- rea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odată cu sesizarea, Agenţiei Naţională de Integritate îi este transmisă şi documentaţia completă privind atribuirea contractului.

ART. 78

(1) Comisia de evaluare stabileşte, care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată, pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens, către ofertant, trebuie să fie clară, precisă, si să definească în mod explicit, şi suficient de detaliat, în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei, în baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicită clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate iniţial de candidat/ofertant /subcon -tractant/ terţ susţinător, cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din ordonanţa de urgenţă.

ART. 79

(1) In cazul în care ofertantul ,nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare ,clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma.

(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă ,conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă, în măsura în(2) În cazul în care ofer -tantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă,conţinutul propunerii tehnice,oferta sa va fi considerată necon- formă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă ,în măsura în care acestea:

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.

(3) In cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconforma, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).

ART. 80

(1) Comisia de evaluare are dreptul de, a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă, numai cu acceptul ofertantului.În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a) dacă exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b) dacă exista o discrepanta între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.

ART. 81

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge, ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

ART. 82

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenta.

(2) In cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publica se face pe baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

(3) In ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(4) În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului «preţul cel mai scăzut», evaluarea ofertelor se realizează ,prin compararea preţurilor ,fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului, pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

ART. 83

(1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.

(2) Raportul procedurii de atribuire, se înaintează conducătorului autorităţii contractante ,spre aprobare.

Cs.Jr.Pintilie Clement  Resp.Dep.Int.achiz.Pb

Judetul Cluj  Primaria Ceanu Mare   Nr.4521/17.08.2015

 

INVITATIE

 

Catre:   PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE IN CONSTRUCTII SI REABILITARE TERMICA din.u.a.t. com.Ceanu Mare

Prin HCL nr.25/13.08.2015 Consiliul local Ceanu Mare,cu sediul in loc.Ceanu Mare,nr.101/C , jud.Cluj, a aprobat efectuarea urmatoarelor lucrari:  -1)  Renovarea interioara a 2(doua) Sali de clasa,la Scoala Generala din Dosu Napului.  -2)  Reabilitarea termica a Scolii Generale din Ceanu Mare,clasele I-VIII,   Pentru realizarea acestor lucrari,firmele interesate, sunt solicitate, sa depuna ofertele de lucrari,cu intocmirea unor Devize de costuri,pana in ziua de 24 August 2015 orele 15,00  la Primaria Ceanu Mare.   Ofertele se vor depune in plic inchis,continand urmatoarele documente:  –  Certificat de inregistrare la ORC, in constructii.  – Certificat fiscal de la Finante Turda si de la Primarie.   –  Declaratie de participant la procedura.  –  Declaratie pe proprie raspundere,ca nu este oprit sa particpe la procedurile de achizitii.   Ofertele avantajoase,cu preturile cele mai mici,si cu durata de executare cea mai scazuta,vor fi avute in vedere de catre Autoritatea contractanta.Pentru informatii sau detalii,va adresati la personalul de serviciu, al Scolii Generale din Ceanu Mare,si la personalul primariei Ceanu Mare.

 

Resp.Dep.Achizitii Publice  Cs Jr Pintilie Clement

Comments are closed.

Close Search Window