Achiziția directă de lucrări sub 100000 de euro|

Lucrari de executie pentru Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este 2.406.598 lei fara TVA. Valoarea totala a contractului de executie este de 2.369.027 lei fara TVA, Valoarea de cheltuieli diverse si neprevazute (clauze de variatie) este de 37.571 lei reprezentand 1.58 % din valoarea de executie. “Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j.”

Numarul documentatiei de atribuire: 229792 / 21.03.2016 
Data transmiterii in SEAP: 23.03.2016 09:34 
Data acceptarii ANRMAP: 25.03.2016 16:14 
Data publicarii in SEAP: 25.03.2016 16:14 

Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj

Sediul socialPrimaria Ceanu Mare
Cod fiscal: 5227935,  Adresa: comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Ceanu Mare, Telefon: +40 264367715, Fax: +40 264367715 ,  Email: pintilie_clement@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Ceanu Mare, Romania, cod postal: 405100, telefon:+40 264367715, fax:+40 264367715, persoana de contact:Clement Pintilie
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Primaria comunei Ceanu Mare,str.Principala,nr.101 C, Ceanu Mare, judetul Cluj, Romania

PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 05.04.2016 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 05.04.2016 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 23.03.2016 09:34

CONT DE TREZORERIE pentru Garnțiile de participare:

RO32TREZ 2195006XXX005983 la Trez de stat a municipiului Turda

Cs Jr Pintilie Clement

Resp Dep.int de Achiz.Publice

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA CEANU MARE

Nr.5503 din 04.05.2016 

 

ANUNT PRELUNGIRE TERMEN DE

EVALUARE A OFERTELOR

Catre,

TOŢI OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANŢI LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE
 

Ref: contractul  de achiziţie publică: Reabilitare drumuri comunale si strazi in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj

-nr. invitatie/anunt de participare 386199/25.03.2016

– Cod CPV 45233140-2 Lucrari de drumuri

valoare estimata 2.406.598 lei  fara TVA    

 

In temeiul art .200 alin.1-4 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam prin prezenta prelungirea termenului de evaluare a ofertelor pana la data de valabilitate a acestora.

Presedinte comisia de evaluare

PINTILIE CLEMENT

COMUNICARE REZULTAT EVALUARE

Conform P.V.de evaluare al ofertelor nr.5572/06.05.2016 s-a intocmit urmatorul Clasament al ofertelor pentru primele 3(trei)locuri aplicându-se criteriul de evaluare stabilit din art.198 alin.1,lit.b) al OG 34-2006 :

1. SC CONSTRUCT PEROM SRL cu oferta de 1670723,24 lei ca Of.CÂŞTIGĂTOARE

2. SC AGM GROUP GC SRL ca Of ADMISIBILĂ

3. SC DRUMURI ŞI PODURI JUDEŢENE CLUJ SA ca Of ADMISIBILĂ

4. I & C TRANSILVANIA CONSTRUCTII SRL ca Of ADMISIBILA

5. SC VIAROM CONSTRUCT SRL ca Of ADMISIBILA

6. SC Antepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj SA ca Of ADMISIBILA

Şeful A.C.Primăria Ceanu Mare 

Primar : Păcurar  Virgil

Comments are closed.

Close Search Window