Fără categorie, Strategia națională anticorupție ptr anii 2016 2020|

ROMÂNIA  JUDETUL CLUJ  PRIMARUL COMUNEI CEANU MARE

D I S P O Z I Ţ I A  N R. 61 / 14.03.2 0 1 7

Pentru aprobarea Declaraţiei de aderare, la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie, în perioada 2016 – 2020, a Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei Ceanu Mare,  a Stategiei Naţionale Anticorupţie, pe perioada 2016 – 2020, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie, şi a  indicatorilor de evaluare, a Primarului comunei Ceanu Mare

 

Primarul comunei Ceanu Mare, judeţul Cluj,

Avand în vedere HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie, pe perioada 2016-2020, a inventarului măsurilor preventive anticorupţie, şi  a indicatorilor de evaluare, precum şi a planului Naţional de acţiune, pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie,perioada 2016-2020,

-Ordinul M.D.R.A.P. nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020;

În temeiul art. 63 alin 1 lit e, art. 68 şi art. 115 alin 1 lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art. 1. Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie, pentru perioada 2016-2020, prevăzută în Anexa nr 1, la prezenta dispoziţie.

Art. 2. Se aprobă Planul sectorial de acţiune şi integritate, pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei Ceanu Mare, a Strategiei naţionale anticorupţie, pe perioada 2016-2020, prevăzută în Anexa nr 2 la prezenta dispoziţie

Art. 3. Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupţie, şi a indicatorilor de evaluare, la nivelul Primăriei Ceanu Mare, prevăzuţi în Anexa nr 3 la prezenta dispoziţie.

 

Emisă la Ceanu Mare, în data de : 14.martie  2017.

 

 

Primar,      Avizează secretar,  ing.Moldovan Ana-Liliana      fct.pb.Balcau Nelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr . 1 la Dispoziţia Primarului nr. 61/14.03.2017

 

DECLARAŢIE DE ADERARE

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare ,

a Strategiei Naţionale Anticorupţie, în perioada 2016 – 2020

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin HG nr 583/2016 a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

Primarul comunei Ceanu Mare, în calitate de autoritate publică, cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local ,şi de a dispune măsurile necesare, pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ, la nivelul Comunei Ceanu Mare,

Asumându-şi valorile fundamentale şi principiile, promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020 . Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie, pe perioada 2016-2020 precum, şi a mecanismelor de monitorizare a acestuia,

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

 

 Condamnă corupţia, în toate formele în care se manifestă;

 Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;

 Îşi exprimã, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

 Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru:

evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;

considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi acesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

 Îşi asumã îndeplinirea mãsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivã a Primăriei comunei Ceanu Mare;

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI CEANU MARE,

ing.Moldovan Ana-Liliana

Dispozitia de aprobare a Declaratiei pe S N A 2016_2020 fila 1 .pdf

Dispozitia de aprobare a Declaratiei pe S N A 2016_2020 fila 2 .pdf

dispozitie adreare la SNA perioada 2016-2020 a primarului com.Ceanu Mare

HCL STRATEGIA ANTICORUPTIE A COMUNEI CEANU MARE 2016-2020

Planul de actiune sectorial p 1.pdf

hal5liHP0lg5nNiAiecMNESnH1b3fldlUz8chi29

Studiu istoric_Ceanu Mare (2).pdf

Comments are closed.

Close Search Window