Biserici|

OG 82/2001 Art.3 (3) De la bugetele locale,se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretine- rea si functionarea unitatilor de cult, fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult, si pentru conservarea si intretinerea bunurilo, apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.
Art. 4 Respectarea destinatiei fondurilor alocate este supusa controlului organelor abilitate prin lege.

HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013.                                                     Art. 1.Prezentele norme metodologice, se aplica tuturor cultelor religioase, recunoscute din Romania, potrivit legii, care beneficiaza, la cerere, de sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind ,stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult, apartinand cultelor religioase, recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
Art. 3.(1) Secretariatul de Stat pentru Culte acorda sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare, pentru (2) Sprijinul financiar pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult cu venituri mici sau fara venituri se poate acorda pentru urmatoarele lucrari si servicii: intretinere, procurarea de materiale, prestari de servicii cu caracter functional, procurarea si intretinerea obiectelor de inventar.

Art. 4 (1) Din bugetele locale ale judetelor si al municipiului Bucuresti se aloca lunar sumele necesare pentru:
a) plata contributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, in vederea completarii drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) plata contributiilor prevazute la lit. a), in vederea achitarii obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ale judete -lor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:
a) intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;

Comments are closed.

Close Search Window